نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست ، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

رشد اقتصادی به بهداشت بهتر و بهداشت بهتر به رشد اقتصادی کمک می‌کند. با توجه به آثار آلودگی‌های محیط‌زیست بر روی سلامت افراد جامعه و هزینه‌های آن انتظار می‌رود با ارتقای کیفیت محیط‌زیست  از یک‌سو هزینه‌های صرفه‌جویی شده در بخش سلامت در مسیر سرمایه‌گذاری و رشد تولید بکار گرفته شوند. از سوی دیگر با ارتقای سطح سلامت در جامعه، بهره‌وری نیز افزایش یابد که خود می‌تواند محرکی برای تولید بیشتر باشد. لذا در این پژوهش  به بررسی  ارتباط آلودگی محیط‌زیست (انتشار CO2 و NO)، هزینه‌های بهداشتی (HE)  و رشد اقتصادی (Y) در کشورهای جنوب شرق آسیا طی سال‌های 1990 تا 2019 با استفاده از روش تحلیلی بلندمدت و کوتاه‌مدت برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی پرداخته شد. پس از آزمون ریشه واحد پانل و مشخص شدن اینکه متغیرهای مدل هم جمعی از درجه 1 بودند و همچنین آزمون پانل هم جمعی و این نتیجه که یک رابطه‌ی بلندمدت هم جمعی میان متغیرهای مدل وجود داشت، برآورد مدل مشخص نمود که فقط رشد اقتصادی با ضریب 336/1 اثر مثبت و بلندمدت بر HE داشت. بدین معنی که یک واحد تغییر در رشد اقتصادی، هزینه‌های بهداشتی را به میزان 336/1 در همان جهت، افزایش و تغییر داد. کیفیت محیط‌زیست نیز بر طبق اصول رابطه معکوس و معنی‌داری با هزینه‌های سلامت داشت. ضریب 848/0- بیانگر تأثیرپذیری هزینه‌های بهداشتی از این متغیر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental pollution, Health Expenditure and Economic Growth in Southeast Asian Countries: ARDL Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Abbasian 1
  • Hossein Ebrahimzadeh Asmin 2
  • Mehrdad Alirezaei Shahraki 3
  • Arezoo Barahoei 4

1 Assist. Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Humanities, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Literature, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

3 M. Sc. Student, Department of Environmental Economics, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

4 M.A. Alumni, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Literature, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Economic growth contributes to better health and better health to economic growth, Considering the effects of environmental pollution on the health of people in the community and its costs, it is expected that by improving the quality of the environment, on the one hand, the costs saved in the health sector will be used for investment and production growth, On the other hand, by improving the level of health in society, productivity will increase, which can be a stimulus for more production. Therefore, in this study, the relationship between environmental pollution, health expenditure (HE) and economic growth (Y) in Southeast Asian countries from 1990 to 2019 using long-term and short-term analytical method of combined group average estimator or PMG has been investigated. The panel unit root test and determine the degree of co-integration model variables 1 and the panel co-integration test and concluded that a long-term relationship between the co-integration model variables there, Model estimation showed that only economic growth with a coefficient of 1.336 has a positive and long-term effect on HE, which means that a unit of change in economic growth increases and changes health costs by 1.336 in the same direction. According to the principles, the quality of the environment had an inverse and significant relationship with health costs, Coefficient of 0.848 indicates the impact of health costs on this variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Environmental Pollution
  • Health Expenditure
  • Panel ARDL
Arellano, M. and Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations.  Rev. Econom. Stud., 58(2), 277-297.‏
Arouri, M. E. H., Youssef, A. B., M'henni, H. and Rault, C. (2012). Energy consumption, economic growth and CO2 emissions in Middle East and North African countries. Ener. Policy, 45, 342-349.
Bedir, S. (2016). Healthcare expenditure and economic growth in developing countries. Adv. Econom. Business, 4(2), 76-86.
Chaabouni, S., Zghidi, N. and Mbarek, M. B. (2016). On the causal dynamics between CO2 emissions, health expenditures and economic growth. Sustain. Cities Soc., 22, 184-191.
Chen, F. and Chen, Z. (2021). Cost of economic growth: Air pollution and health expenditure. Sci. Total Environ., 755, 142543.
Dehbidi, N. K., Esmaeili, A. and Zibaeei, M. (2018). The effect of environmental quality and economic growth on the health expenditure in the MENA region. Environ. Res., 8(16), 75-86. [In Persian].
Egbetunde, T. and Fasanya, I. O. (2013). Public expenditure and economic growth in Nigeria: Evidence from auto-regressive distributed lag specification. Zagreb Int. Rev. Econom. Business, 16(1), 79-92.
Engle, R. F. and Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: J. Econom. Soc., 55(2), 251-276.
Fatahi, A., Mir, S. M. and Sakhi, F. (2020). Analyzing the relationship between economic growth, environmental quality and public health in OPEC member states: a panel data approach. Iran. J. Agri. Econom. Develop., 51(4), 635-645. [In Persian].
Franklin, B. A., Brook, R. and Pope III, C. A. (2015). Air pollution and cardiovascular disease. Current Problem. Cardiol., 40(5), 207-238.
Haseeb, M., Kot, S., Hussain, H. I. and Jermsittiparsert, K. (2019). Impact of economic growth, environmental pollution, and energy consumption on health expenditure and R&D expenditure of ASEAN countries. Ener., 12(19), 3598.
Izadkhasti, H. and Inalo, Y. B. (2017). Analyzing the effects of allocation of government expenditure in health sector and prevention of pollution on economic growth: endogenous growth approach. Econom. Res., 17(4), 21-43.
Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. Journal of econometrics, 90(1), 1-44.‏
Lee, J. W. and Brahmasrene, T. (2013). Investigating the influence of tourism on economic growth and carbon emissions: Evidence from panel analysis of the European Union. Tour. Manage., 38, 69-76.
Mehrara, D. M., Sharzei, D. G. and Mohaghegh, M. (2012). Study of the relationship between health expenditure and environmental quality in developing countries. J. Health Administ., 14(46), 79-88 [In Persian].
Mohammdzadeh, Y., Mokhtari, E. and Asvar. A. (2019). The impact of economic growth on environmental quality and public health. Environ. Res., 9(18), 3-18 [In Persian].
Mozayani, A. H. and Hasel, N. M. (2012). The cross impact of environmental quality and economic growth on health level. J. Environ. Sci. Technol., 14(1), 17-30 [In Persian].
Pandey, A., Brauer, M., Cropper, M. L., Balakrishnan, K., Mathur, P., Dey, S., . . . Beig, G. (2021). Health and economic impact of air pollution in the states of India: the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Planetary Health, 5(1), 25-38.
Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. Econometric theory, 20(3), 597-625.‏
Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. J. Am. Statis. Assoc., 94(446), 621-634.
Samudram, M., Nair, M. and Vaithilingam, S. (2009). Keynes and Wagner on government expenditures and economic development: the case of a developing economy. Empirical Econom., 36(3), 697-712.
Shiralipour, N. and Mirzaee Nejad, M. (2019). A comparative study on the effect of health expenditure and air pollution on economic growth in developed and developed countries. Iran. J. Health Environ., 11(4), 505-514 [In Persian].
Zaidi, S. and Saidi, K. (2018). Environmental pollution, health expenditure and economic growth in the Sub-Saharan Africa countries: Panel ARDL approach. Sustain. Cities Soc., 41, 833-840.