نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

تصفیه­خانه­های فاضلاب از جمله زیرساخت­های اصلی یک شهر بوده که لازم است علاوه بر درنظر گرفتن توپوگرافی، اجتماع، و نوع شبکه جمع­آوری فاضلاب با درنظر گرفتن معیارهای اصلی در جای مناسبی احداث شوند. با توجه به ایجاد بو و مسائل فنی و هیدرولیکی نیاز می­باشد مکان­یابی تصفیه­خانه­های فاضلاب به­صورت دقیق و با بهره­گیری از مدلی مناسب صورت گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تناسب اراضی جهت احداث تصفیه­خانه فاضلاب شهر کوهدشت (استان لرستان) بود. برای این منظور از سه معیار اصلی زمین­شناسی، محیط­زیستی و اقتصادی و هشت  زیرمعیار شامل درصد شیب، سنگ­شناسی، خاک، فاصله از سکونتگاه، جاده، رودخانه، فاصله از چاه و چشمه، و کاربری اراضی استفاده شد. برای وزن­دهی به معیارها، از مدل تحلیل چند معیاره (MCA) و تلفیق آن با GIS استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در محدوده مورد بررسی سه پهنه یا ناحیه در جنوب شهر کوهدشت برای احداث تصفیه­خانه فاضلاب شهری مناسب می­باشد. این نواحی منطبق بر اراضی کم­شیب (7-0%) با کاربری کشاورزی دیم  بوده و دارای حداکثر فاصله نسبت به شهر کوهدشت و مجموعه روستایی آزادبخت بود. با توجه به کاربری جنگلی و کشاورزی آبی در شمال محدوده و همچنین جهت شیب شمالی- جنوبی در محدوده شهر کوهدشت، می­توان گفت که پهنه­های مشخص شده در این پژوهش به‌منظور احداث تأسیسات سیستم فاضلاب شهری دارای بیش­ترین تناسب ارضی بوده و برای هدف مورد بررسی مناسب می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Site Location of Municipal Wastewater Treatment Plant Using Land Suitability Model (Case Study: Kouhdasht City)

نویسندگان [English]

  • Behzad Shahmoradi 1
  • Rasoul Pouramraei 2

1 Assoc. Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

2 M.Sc. Student, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, , Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Wastewater treatment plants are among the main infrastructures of a city that in addition to considering the topography of the community and the type of wastewater collection network, it is necessary to construct them in a suitable place by considering appropriate criteria. Due to odors and technical and hydraulic problems, it is essential to locate wastewater treatment plants accurately, using a suitable model. The purpose of this study was to investigate the suitability of land for the construction of wastewater treatment plant in the city of Kouhdasht (Lorestan province). For this purpose, three main criteria of geology, environment and economy and eight sub-criteria (percentage of slope, lithology, soil, distance from the settlement, road, river, distance from wells and springs, and land use) were used and assessed. Multi-criteria analysis model (MCA) in combination with GIS was used to weigh the sub-criteria. The results of this study showed that in the study area, three zones or areas in the south of Kouhdasht town are suitable for the construction of municipal wastewater treatment plants. These areas correspond to low slope lands (0-7%) with rainfed agricultural use and had a maximum distance from the city of Kouhdasht and Azadbakht rural complex. Considering the forest use and irrigated agriculture in the north of the area and also the north-south slope in Kouhdasht, it can be said that the areas identified in this study for the construction of municipal wastewater treatment plant have the highest land suitability and are suitable for the purpose under consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kouhdasht
  • Land suitability
  • Multi-Criteria Analysis (MCA)
  • Site Selection
  • Wastewater Treatment Plant
Ahmadnasab, F., Hassanpour, H. and Saliminasab, M. (2015). Site selection of wastewater treatment plant using GIS. Third International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management. Tehran [In Persian].
Ahmadizadeh, S. and Pourjam A. (2011). Water-borne and sewage-borne diseases. Civil Water Month, 56, 76-85 [In Persian].
Azizi, M. and Shahidi, A. (2018). Introduction and economic analysis of the city of Birjand’s water treatment plant. J. Water Sustain. Develop., 5(1), 21-28. Doi: 10.22067/JWSD.V5I1.62862
Bertolini, M. and Braglia, M. (2006) Application of the AHP methodology in making a proposal for a public work contract. Int. J. Project Manag., 24, 422-430. doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.01.005
Cosgrove, W. J. and Loucks, D. P. (2015). Water management: Current and future challenges and research directions. Water Resour. Res., 51, 4823– 4839, doi:10.1002/2014WR016869.
Deepa, K. and Krishnaveni, M. (2012). Suitable site selection of decentralised treatment plants using multicriteria approach in GIS. J. Geogra. Inform. Syst., 4, 254-260.
Di, Z. (2015). Using GIS-based multi-criteria analysis for optimal site selection for a sewage treatment plant. Eng., Corpus ID: 107009273
Fallah, M., Farajzadeh M., Vagharfard, H. and Nikkheslat A. (2016). Site selection of waste water treatment plant using GIS and TOPSIS (case study: Qeshm Island). Territ., 10(1), 109-126 [In Persian].
Ghaffari, A., Yazdani M. H. and Gholami A. (2018). Land suitability analysis in locating compost production centers (Case study: Fars Province). J. Geogr. Environ. Plan., 29(1), 127-152 [In Persian].
Ghodsipour, H. (2009). Analytic hierarchical process (AHP). Amirkabir University of Technology Publication, Tehran [In Persian].
Kaleeswari, K., Johnson, T. and Vijayalakshmi, C. (2018). Application of fuzzy AHP in water treatment plant location. J. Adv. Res. Dynamic. Control Syst., 10(1), 335-342.
Lopez, H. J., Zink, J. A., (1991). GIS-assisted modelling of soil-induced mass movement hazards: a case study of the upper Coello river basin, Tolima, Colombia. Interact. Train. Commun. Japan, 4, 202-220 [In Japanese].
Lotfi, A. and Abbaszadeh, N. (2016). Locating the optimal points for the camps of Imam Ali (AS) Military University using the integrated method of GIS and linear programming model. J. Milit. Manag., 16(62), 23-46 [In Persian].
MacDonald, J. A. and Aicp. (2007). A Decision-support model of land suitability analysis for the Ohio Lake Erie balanced growth program. EcoCity, 1-50. Corpus ID: 53313381
Mansouri, Z., Hafezi Moghaddas, N. and Dahrazma, B. (2013) Wastewater treatment plant site selection using AHP and GIS: a case study in Falavarjan, Esfahan. J. Geope., 3(2), 63-72. Doi: 10.22059/JGEOPE.2013.36015.
Neeraja, P. and Kumar, Y. R. (2017). Site Suitability analysis for location of sewage treatment plant. Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol., 5(XII), No page No. available.
Shahmoradi, B. and Isalou, A. A. (2013) Site selection for wastewater treatment plant using integrated fuzzy logic and multicriteria decision model: A case study in Kahak, Iran. J. Adv. Environ. Health Res., 1(1), 51-61. Doi: 10.22102/JAEHR.2013.40125
Soltani, S. R.‚ Mahiny, A. S. and Monavari, S. M. (2011). Urban land use management, based on GIS and multi criteria assessment (Case study: Tehran Province, Iran). Int. Conf. Multimedia Technol., Hangzhou‚ China. Doi: 10.1109/ICMT.2011.6001730
Statistical Census of Iran (2016). Population by country divisions in 2016. Available at: www.amar.org.ir. [In Persian].
Talebi, H. and Rohani, Z. (2015). Using the Multi-Criteria AHP for the optimal selection of site location and wastewater collection system (the case study of Varzeghan). J. Water Wastewater, 25(5), 123-128 [In Persian].
Wu, Z. and Abdul-Nour, G. (2020). Comparison of multi-criteria group decision-making methods for urban sewer network plan selection. CivilEng., 1, 26-48. doi:10.3390/civileng1010003
Xu, C., Liu, M., An, S., Chen J. M. and Yan, P. (2007). Assessing the impact of urbanization on regional net primary productivity in Jiangyin County, China. J. Environ. Manage., 597-606. doi: 10.1016/j.jenvman.2006.08.015.