نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه محیط‌زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

فلزات سنگین از منابع مختلف تولید شده و اکثر آلودگی‌های ناشی از آن‌ها به منابع آبی وارد می‌شوند. بیش­تر آن‌ها به علت سمیت و سرطان‌زایی برای انسان و محیط‌زیست خطرناک هستند. برخی از آن‌ها مانند کادمیوم، سرب و کروم در غلظت‌های کم نیز دارای اثرات سمی هستند. حذف فلزات سنگین از فاضلاب در سال‌های اخیر با توجه به قوانین محیط­زیستی مورد توجه قرارگرفته است. فاضلاب صنعتی حاوی فلز سنگین باید قبل از تخلیه در جریان آب، تصفیه شوند اما فرآیند تصفیه پرهزینه است. پژوهش و توسعه روش‌های کارآمد با کم­ترین هزینه و بیش­ترین کارایی در حذف آلاینده‌های محیط­زیستی مخرب مانند فلزات سنگین یکی از تلاش‌های کنونی جامعه بشری است. جاذب‌هایی که مقرون‌ به‌صرفه بوده و قابلیت استفاده مجدد داشته باشند، قابل کاربرد در صنایع هستند. روش های مرسوم معایبی دارند و به­­همین دلیل علاقه‌مندی فراوانی به شناخت و استفاده از مواد بیولوژیکی در دسترس و سازگار با محیط‌زیست و تجاری‌سازی آن‌ها وجود دارد. این مطالعه به شیوه کتابخانه­ای با استناد به منابع و جستجو در مقالات متعدد انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد انجام تصفیه بیولوژیکی به­وسیله قارچ، مخمر، باکتری و جلبک نسبت به روش­های رایج دارای مزایایی مانند کاهش هزینه، کاهش حجم دفعی، مصرف انرژی کمتر، راندمان بالاتر، قابلیت احیاء جرم بیولوژیکی و آلودگی کم­تر محیط­زیستی می­باشد. مقایسه صورت گرفته بین گونه‌های جلبک سبز، قهوه‌ای و قرمز جهت حذف کادمیوم و سرب نشان داد ظرفیت جذب جلبک قهوه‌ای با حداکثر ظرفیت جذب mmol/g 1/239  بیش­تر از سایر گونه‌های جلبک بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of Biosorbents for the Removal of the Heavy Metals )Cadmium, Chromium and Lead( from Industrial Wastewater

نویسندگان [English]

  • Hamide Rashidi 1
  • Forouzan Farrokhian 2
  • Somayeh Zallaghi 1
  • Meraj Amirjani 1

1 M.Sc. Alumni, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assist. Professor, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Heavy metals are derived from various sources and majority of their associated pollutants enters water resources. Most of them are dangerous to humans and the environment due to their toxicity and carcinogenicity. Some of them, such as cadmium, lead, and chromium in low concentrations, also have toxic effects. The removal of heavy metals from wastewater has been considered in recent years due to environmentally protection regulations. Industrial wastewater containing heavy metals must be treated before being discharged into the water stream, but the treatment process is costly. Research and development of new and efficient methods with the lowest cost and highest efficiency in the removal of harmful environmental pollutants such as heavy metals are one of the current efforts of human society. Cost-effective and reusable adsorbents can be used in industry. Conventional methods have their own disadvantages; hence, there is a great interest in recognizing and using available and environmentally friendly biological materials and their commercialization. This study was literature review based in which several papers were reviewd from different databases available. The results of this study showed that biological treatment by fungi, yeast, bacteria, and algae has advantages over conventional methods such as cost reduction, reduced waste sludge, lower energy consumption, higher efficiency, biomass reduction capacity and less environmental pollution. Comparison between green, brown and red algae species for cadmium and lead removal showed that brown algae adsorption capacity with a maximum adsorption capacity of 239.1 mmol/g was higher than other algae species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption Capacity
  • Biosorbents
  • Chemical Removal
  • Physical Removal
Abdolahi, H. and Tababaee Ghomshe, S. M. (2012). Investigation of mercury uptake from effluents by activated carbon prepared from almond and walnut shells. First National Conference on Strategies for Achieving Sustainable Development in Agriculture, Natural Resources and Environment, Tehran [In persian]
Ahluwalia, S. S. and Goyal, D. (2007). Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metal from wastewater. Bioresour. Technol., 98, 2243–2257.
Ali, I. (2010). The quest for active carbon adsorbent substitutes: Inexpensive adsorbents for toxic metal ions removal from wastewater. Separ. Purif. Rev., 39(3-4), 951–71.
Alluri, H. K., Ronda, S. R., Setalluri, V. S., Bondili, J. S., Suryanarayana, V. and Venkateshwar, P. (2007). Biosorption: An eco-friendly alternative for heavy metal removal. African J. Biotech., 6, 2924–2931.
Alyuz, B. and Veli, S. (2009). Kinetics and equilibrium studies for the removal of nickel and zinc from aqueous solutions by ion exchange resins. J. Hazard. Mat., 167, 482–488.
Amarasinghe, B. M. W. P. K. and Williams, R. A. (2007(. Tea waste as a low cost adsorbent for the removal of Cu and Pb from wastewater. Chem. Eng. J., 132, 299–309.
Amini, M., Younesi, H. and Ghorbani, A. (2007). Biological removal of heavy metals cadmium, nickel and lead in a triple mixture of industrial waste using mushrooms, Aspergillus niger. J. Marine Sci. Technol., 6, 3-4 [In Persian].
Amiri Baghbadrani, F. and Abbasi, S. (2009). An Overview of biological removal methods for heavy metals. The third national conference on human, environment and sustainable development [In Persian]
Aoshima, K. (2016).  Itai-itai disease, renal tubular osteomalacia induced by environmental exposure to cadmium historical review and perspectives. Soil Sci. Plant Nut., 62(4), 319–326.
Ashtoukhy, E. S. Z. El., Amin, N. K. and Abdelwahab, O. (2008). Removal of lead (II) and copper (II) from aqueous solution using pomegranate peel as a new adsorbent. Desal., 223, 162–173.
Babel, S. and Kurniawan, T. A. (2004). Cr(VI) removal from synthetic wastewater using coconut shell charcoal and commercial activated carbon modified with oxidizing agents and/or chitosan. Chemosphere, 54(7), 951– 967.
Bagheri, H. and Mir Bagheri, S. A. (2012). Heavy metals removal from industrial wastewater using biosorption method. 9th International Congress of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan [In Persian]
Barakat, M. (2011). New trends in removing heavy metals from industrial wastewater. Arab. J. Chem., 4(4), 361– 377.
 Bia, R. S. and Abraham, E. T. (2003). Studies on chromium (VI) adsorptiondesorption using immobilized fungal biomass. Bioresour. Technol., 87(1), 17–26.
Chen, L. and Chen, Q. (2003). Industrial application of UF membrane in the pretreatment for RO system. J. Memb. Sci. Technol., 4, 009.
Cheremisinoff, N. P. (2002). Handbook of water and wastewater treatment technologies. Butterworth-Heinemann, Technology & Engineering.
Choi, S. B. and Yun, Y. S. (2004). Lead biosorption by waste biomass of Coryne bacterium glutamicum generated from lysine fermentation process. Biotechnol., 26, 331–6.
Costa, M. and Klein, C. B. (2006). Toxicity and carcinogenicity of chromium compounds in humans. Critic. Rev. Toxicol., 36(2), 155–163.
Crini, G., Lichtfouse, E., Wilson, L. D. and Morin-Crini, N. (2019). Conventional and non-conventional adsorbents for wastewater treatment. Environ. Chem. Lett., 17, 195-213.
Dabrowski, A., Hubicki, Z., Podkoscielny, P.  and Robens, E. (2004). Selective removal of the heavy metal ions from waters and industrial wastewaters by ion-exchange method. Chemosphere., 56, 91–106.
Dhankhar, R. and Hooda, A. (2011). Fungal biosorption— an alternative to meet the challenges of heavy metal pollution in aqueous solutions. Environ. Technol., 32, 467    –491.
Dhiraj, S., Garima, M.  and Kaur, M. P. (2008). Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions, a review. Bioresour. Technol., 99, 6017–27.
Dixit, R., Malaviya, D., Pandiyan, K., Singh, U. B., Sahu, A.  and Shukla, R. (2015). Bioremediation of heavy metals from soil and aquatic environment, an overview of principles and criteria of fundamental processes. Sustain., 7(2), 2189–12.
Eslami, A. and Nemati, R. (2015). Removal of heavy metals from aquatic environments using bioremediation technology-review. Health Field, 3(2), 43-51 [In Persian].
Esmaeili, A. and Ghasemi, S. (2009). Evaluation of the activated carbon prepared of algae marine gracilaria for the biosorption of Ni(II) from aqueous solutions. World Appl. Sci. J., 6(4), 515–518.
Fan, H. L., Zhou, S. F., Jiao, W. Z., Qi, G. S. and Liu, Y. Z. (2017). Removal of heavy metal ions by magnetic chitosan nanoparticles prepared continuously via highgravity reactive precipi-tation method. Carbohydrate Polymer., 174, 1192–1200.
Farooq, U., Kozinski, J. A., Khan, M. A. and Athar, M. (2001). Biosorption of heavy metal ions using wheat based biosorbents- a review. Bioresour. Technol., 101, 5043–5053.
Fatehi, M. H., Shaygan, J. and Zabihi, M. (2016). A Review of heavy metal removal methods from aquatic environments. J. Eco Hydrol., 5(3), 855–874 [In Persian].
Feng, N. C. and Guo X. Y. (2012). Characterization of adsorptive capacity and mechanisms on adsorption of copper, lead and Zinc by modified orange peel, Trans. Nonferrous Met. Soc, China., 22, 1224–1231.
Fouladi Fard, R. and Azimi, A. A. (2014). Comparing the bio-sorption affinity of Ni and Cd by bio-solid with other bio-sorbent. JEST., 16(3), 35–49.
Fowler, B. A. (2009). Monitoring of human populations for early markers of cadmium toxicity: A review. Toxicol. Appl. Pharmacol., 238, 294–300.
Gomes, P., Lennartsson, P., Persson, N. K. and Taherzadeh, M. (2014). Heavy metal biosorption by Rhizopus Sp. biomass immobilized on textiles. Water, Air, Soil Pollut., 225(2), 1–10.
Gunatilake, S. K. (2015). Methods of removing heavy metals from industrial wastewater. J Multidis Eng. Sci. Stud.
Guo, H., Luo, S., Chen, L., Xiao, X., Xi, Q.  and Wei, W. (2010). Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulaor endophytic bacterium Bacillus sp. L14. Bioresour. Technol., 101(22), 8599–605.
Hansen, H. K., Ribeiro, A. and Mateus, E. (2006). Biosorption of arsenic (V) with Lessonia nigrescens. Mineral. Eng., 19(5), 486–490.
Juttner, K., Galla, U. and Schmieder, H. (2000). Electrochemical approaches to environmental problems in the process industry. Electrochim. Acta, 45, 2575–2594.
Lee, D. C., Park, C. J., Yang, J. E., Jeong, Y. H. and Rhee, H. I. (2000). Screening of hexavalent chromium biosorbent from marine algae. Appl. Microb. Biotechnol., 54, 597–600.
Li, H., Xiao, D., He, H., Lin, R. and Zuo, P. (2013). Adsorption behavior and adsorption mechanism of Cu(II) ions on amino-functionalized magnetic nano particles. Trans. Nonferrous Metal. Soc. Chin., 23, 2657–2665.
Li. X., Tang, Y., Cao, X., Lu, D., Luo, F. and Shao, W. (2008). Preparation and evaluation of orange peel cellulose adsorbents for effective removal of cadmium, zinc, cobalt and nickel. Colloid. Surf. A, Physicochem. Eng. Aspect., 317, 512–521.
Lin, C. C. and Lai, Y. T. (2006). Adsorption and recovery of lead (II) from aqueous solutions by immobilized Pseudomonas aeruginosa PU21 beads. J. Hazard. Mater., 137, 99–105.
Loukidou, M. X., Karapantsios, T. D., Zouboulis, A. I. and Matis, K. A. (2004). Diffusion kinetic study of cadmium (II) biosorption by Aeromonas caviae. J. Chem. Technol. Biotechnol., 79, 711–9.
Lu, W. B., Shi, J. J., Wang, C. H. and Chang, J. S. (2006). Biosorption of lead, copper and cadmium by an indigenous isolate Enterobacter sp. J1 possessing high heavy-metal resistance. J. Hazard. Mater., 134, 80–6.
Luch, A. (2012). Molecular, Clinical and Environmental Toxicology., Volume 3, Environmental Toxicology. Springer;
Lyer, A., Mody, K.  and Jha, B. (2005). Biosorption of heavy metals by a marine bacterium. J. Marin. Pollut. Bull., 50(30), 340-343.
Mahdiyanzade, M. (2015). Industrial wastewater treatment and monitoring. International conference on agriculture environment and tourism [In Persian].
Mahrasbi, M. R. and Farahmandkia, Z. (2008). Heavy metal removal from aqueous solution by adsorption on modified banana shell. J. Health Environ., 1(1), 57-66 [In Persian]
Malakoutian, M., Yousefi, Z. and Khoda Shenash Limoni, Z. (2015). Removal of zink in industrial wastewater using microscopic green algae Chlorella vulgaris. J. Ilam Univ. Med. Sci., 23(6), 40-50 [In Persian].
Mandal, N. K. (2014). Performance of low-cost bio adsorbents for the removal of metal ions - A review. Int. J. Sci. Res., 3(1), 177–180.
Meena, A. K., Kadirvelu, K., Mishra, G. K., Rajagopal, C.  and Nagar, P. N. (2008). Adsorption of Pb(II) and Cd(II) metal ions from aqueous solutions by mustard husk. J. Hazard. Mater., 150, 619–625.
Memon, J. R.,   Memon, S. Q., Bhanger, M. I., Memon, G. Z., El-Turki, A. and Allen, G. C. (2008). Characterization of banana peel by scanning electron microscopy and FTIR spectroscopy and its use for cadmium removal, Colloid. Surf.B: Biointer., 66(2), 260 –265.
Mezohegyi, G., van der Zee, F. P. Font, J., Fortuny, A. and Fabregat, A. (2012). Towards advanced aqueous dye removal processes, a short review on the versatile role of activated carbon. J.  Environ. Manag., 102, 148–164.
Mir Hosseini, N., Mirani, M. R. and Davarnejad, R.  (2016). Review of low cost natural adsorbents for the removal of heavy metals from industrial effluents. 3rd International conference on new research in agriculture and environment [In Persian].
Mohammadi, M., Assadollahzadeh, M., Hemmati, A. and Mohammadzadeh, S. (2012). Investigation of types of biosorbents in the separation of heavy metals and their comparison. the third conference on wastewater and industrial waste management in the oil and energy industry, Tehran [In Persian].
Namni, M., Alavi Moghadam, M. and Arami, M. (2007). Study of equilibrium adsorption of hexavalent chromium from aqueous solution using rice bran. Environ. Sci. Technol., 10(4), 185–195 [In Persian].
Naseh, N., Taghavi, L., Barikbin, B. and Harifi, A. (2013). Evaluation of hexavalent chromium removal efficiency from aqueous solutions using natural adsorbent of almond green shell and its resulting ash. Birjand J. Med. Sci., 20(3), 220–232 [In Persian].
Niknam, M. S., Shahbazi, A. and Farajloo, J. (2014). Application and efficiency of agricultural wastes in the removal of heavy metals and non-ferrous metals from water and wastewater: optimal absorption studies. Human Environ. Quart., 31, [In Persian]
Niyakosari, M. and Javadiyan, S. H. (2009). Sugarcane bagasse, potential for removal of chromium compounds from wastewater. the first conference of industrial petrochemicals in Tehran [In Persian].
Panwichian, S., Kantachote, D., Wittayaweerasak, B. and Mallavarapu, M. (2010). Removal of heavy metals by exopolymeric substances produced by resistant purple nonsulfur bacteria isolated from contaminated shrimp ponds. Electron. J. Biotechnol., 14(4), 2.
Pardo, R., Herguedas, M., Barrado, E. and Vega, M. (2003). Biosorption of cadmium, copper, lead and zinc by inactive biomass of Pseudomonas putida. Anal. Bioanal. Chem., 376, 26–32.
Patlolla, A. K., Armstrong, N. and Tchounwou, P. B. (2008). Cytogenetic evaluation of potassium dichromate toxicity in bone marrow cells of Sprague Dawley rats. Metal Ion. Bio. Med., 10, 353–358.
Petrov, S.  and Nenov, V. (2004). Removal and recovery of copper from wastewater by a complexation-ultrafiltration process. Desal., 162, 201-209.
Poor Elhameh, M. zamani, A. and yaftian, M. (2012). Preparation of column biofilter with tea compost to remove some heavy metal ions from aqueous solutions. 6th National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, Tehran. [in persian]
Purkayastha, D.  Mishra, U. and Biswas, S. (2014). A comprehensive review on Cd (II) removal from aqueous solution. Journal of  Water Process Engineering., 2, 105-128.
Quintelas, C. Fonseca, B. Silva, B. Figueiredo, H. and Tavares, T. (2009). Treatment of chromium (VI) solutions in a pilot-scale bioreactor through a biofilm of Arthrobacter viscosus supported on GAC. Bioresource Technology., 100, 220–226.
Ravikumar, M. N. V. (2006). A review of chitin and chitosan applications, Reactive & Functional Polymers., 46, 1–27.
Rengaraj, S. Kyeong Ho, Y. and Seung Hyeon, M. (2001). Removal of chromium from water and wastewater by ion exchange resins. Journal of Hazardous Materials., B87, 273–287
Rincon, J. Gonzalez, F.  Ballester, A. Blazquez, M. L.  and Munoz, J. A. (2005). Biosorption of heavy metals by chemically-activated alga Fucus vesiculosus. J Chem Technol Biotechnol., 80,        1403 –7.
Robinson, T. McMullan, G. and Marchant, R. (2001). Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alterna-tive. J. Biores. Tech., 77 (3), 247–55.
Saka, C. Sahin, O. and Kucuk, M. (2012). application on agricultural and forest waste adsorbents for the removal of lead (II) from contaminated waters, Int. J Environ, Sci Technol., 9, 379 –394.
Salahi Khodroo, F. Nasernejad, B. Rabani, M. and Khormaee, M. ( 2006). Adsorption of lead from aqueous solutions on orange peel adsorbent. 11 th International Congress of Chemical Engineering, Iran, Tehran. [in persian]
Salehi, A. Goodarzi, M.. Sanaeipour, H. and Khademian, A. (2019). A review on the removal of lead ions from aqueous solutions by surface adsorption operations. Interdisciplinary Scientific QuarterlyThird Year, No.1,Version1 . [in persian]
Salvato, J. A. Nemerow, N. L. Agardy, F. J. (2003). Environmental Engineering. New York JOHN WILEY & SONS, INC.
Selatnia, A. Bakhti, M. Z.  Madani, A. Kertous, L. and Mansouri, Y.  (2004 a). Biosorption of  Cd2+ from aqueous solution by a NaOH treated bacterial deadStreptomycesrimosusbiomass. Hydrometallurgy., 75, 11–24.
Selatnia, A. Boukazoula, A. Kechid, N.  Bakhti,  M. Z. Chergui, A. and Kerchich, Y. (2004 b). Biosorption of lead (II) from aqueous solution by a bacterial deadStrepto-myces rimosusbiomass. Biochem Eng J., 19, 127–35.
Shafigh, M. Alazba, A. A.  and Amin, M .T. (2018). Removal of Heavy Metals from Wastewater using Date Palm as a Biosorbent:A Comparative Review, Sains Malaysiana., 74(1).
Shakibayi, M. R. Khosravan, A. Farahmand, A. and Zare, S. (2009). Remove the heavy metals copper and zinc from industrial waste from factories of  Kerman by bacteria resistant mutant absorbing metal. Journal of  Kerman University of  Medical Sciences., 16 (1), 13–14. [in Persian]
Shakoor, M. B. Niazi, N. K. Bibi, I. Murtaza, G. Kunhikrishnan, A . Seshadri, B. Shahid, M. Ali, S. Bolan, N. S. Ok, Y. S. Abid, M. and Ali, F. (2016). Remediation of Arseniccontaminated water using agricultural wastes as biosorbents. Critical Reviews in Environmental Science and Technology., 46(5), 467–499.
Shiroud Heydari, B. Marfa, A. and Cheraghchi, v. (2015). Investigation of heavy metal removal methods from industrial effluents. 
Srinath, T. Verma, T. Ramteke, P. W. and Garg, S. K. (2002). Chromium (VI) biosorption andbioaccumulation by chromate resistant bacteria. Chemosphere., 48, 427–35.
Suhas Gupta, V.  K.  (2009).  Application of low-cost adsorbents for dye removal – A review. J. Environ. Manag., 90(8), 2313 –42.
Tabatabayi, S. H., Tosani, M. and Layafat, A. (2001). Evaluate and determine the important physical properties of three types of zeolite filter to remove heavy metals, sewage. National cogress on environmental health. Yazd [In Persian].
Tchounwou, P. B., Yedjou, C. G., Patlolla, A. K. and Suton, D. J. (2012). Heavy metal toxicity and the environment. In: Molecular, Clinical and Environmental Toxicology. 101, Basel, Springer.
Tran, T. K. Chiu, K. F. Lin, C. Y. and Leu, H. J. (2017). Electrochemical treatment of wastewater: Selectivity of the heavy metals removal process. Int. J. Hydrogen Energy, 42(45), 27741–27748.
Tunali, S., Cabuk, A. and Akar, T. (2006). Removal of lead and copper ions from aqueous solutions by bacterial strain isolated from soil. Chem. Eng. J., 115, 203–11.
Ullah, I., Nadeem, R., Iqbal, M. and Manzoor, Q. (2013). Biosorption of chromium onto native and immobilized sugarcane bagasse waste biomass. Ecol. Eng., 60, 99–107. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.77315101
USEPA. (2012). Edition of the drinking water standards and health advisories. Washington, DC.
Uslu, G. and Tanyol, M. (2006). Equilibrium and thermodynamic parameters of single andbinary mixture biosorption of lead (II) and copper (II) ions onto Pseudomo-nas putida: effect of temperature. J. Hazard. Mater., 135, 87–93.
Valls, M. and De Lorenzo, V. (2002). Exploiting the genetic and biochemical capacities of bacteria for the remediation of heavy metal pollution. FEMS Microb. Rev., 26(4), 327-38.
Vijayaraghavan, K. and Yun, Y. S. (2008). Bacterial biosorbents and biosorption. Biotechnol. Adv., 26, 266–91.
Wang, J. and Chen, C. (2009). Biosorbents of heavy metal removal and their future, Biothechnol. Adv., 27, 195–226.
Wang, L. K., Tay, J-H., Tay, S. T. L. and Hung, Y-T. (2010). Handbook of Environmental Bioengineering, Springer Science& Business Media, volume 11.
 WHO. (2011). Water, United State Environment Protection Agancy.
Yadav, S. K., Sinha, S. and Singh, D. K. (2015). Chromium (VI) removal from aqueous solution and industrial wastewater by modified date trunk. Environ. Progress Sustain. Energy, 34(2), 452–460.
Yang, X. J., Fane, A. G. and MacNaughton, S. (2001). Removal and recovery of heavy metals from wastewaters by supported liquid membranes. Water Sci. Technol., 43(2), 341–348.
Yilmazer, P. and Saracoglu, N. (2009). Bioaccumulation and biosorption of copper (II) and chromium (III) from aqueous solutions by Pichia stiptis yeast. J. Chem. Technol. Biotechnol., 84, 604–610.
Yue, Z. B., Li, Q., Li, C. C., Chen, T. H. and Wang, J. (2015). Component analysis and heavy metal adsorption ability of extracellular polymeric substances (EPS) from sulfate reducing bacteria. Bioresour. Technol., 194, 399–402.
Yunus Pamukoglu, M. and Kargi, F. (2006). Removal of copper (II) ions fromaqueous medium by biosorption onto powdered waste sludge. Process Biochem., 41, 1047-1054.
Zabihi, M., Ahmadpour, A. and Asl, A. H. (2009). Removal of mercury from water by carbonaceous sorbents derived from walnut shell. J. Hazard. Mater., 167, 230 –236.
Zabihi, M., Asl, A. H. and Ahmadpour, A. (2010). Studies on adsorption of mercury from aqueous solution on activated carbons prepared from walnut shell. J. Hazard. Mater., 174, 251–25.
Zahra, N. (2012). Lead removal from water by low cost adsorbents: a review. Pak. J. Anal. Environ. Chem., 13(1), 01–08
Zazuli, M. A., Ebrahimi, P. and Bagheri Ardabiliyan, M. (2012). Application of agricultural waste (citrus peel) in the removal of cadmium and chromium from aqueous media Determination of adsorption isotromes, Sixth National Conference and the First International Conference on Waste Management, Mashhad [In Persian].
Zhang, L., Zeng, Y. and Cheng, Z. (2016). Removal of heavy metal ions using chitosan and modified chitosan: A review. J. Molecul. Liquid., 214, 175–191
Zhou, M., Liu, Y., Zeng, G., Li, X., Xu, W. and Fan, T. (2007). Kinetic and equilibrium studies of Cr(VI) biosorption by dead Bacillus licheni form is biomass. World J. Microbiol. Biotechnol., 23, 43–48
Ziagova, M., Dimitriadis, G., Aslanidou, D., Papaioannou, X., Tzannetaki, E. L. and Liakopoulou Kyriakides, M. (2007). Comparative study of Cd(II) and Cr(VI) biosorption on Staphylococcus xylosus and Pseudomonassp. in single and binary mixtures. Biores. Technol., 98, 2859–2865.