نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

افزایش گازهای گلخانه‌ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن، سبب بر هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین شده و تغییرات اقلیمی گسترده‌ای را در اغلب نواحی کره زمین به­وجود آورده است. در این پژوهش، ابتدا مدل SWAT برای حوضه جامیشان واسنجی شد. در مرحله درجه­بندی و اعتبارسنجی ضرایب NS و R2 به­ترتیب 6/0، 61/0، 52/0 و 54/0 به­دست آمد. با توجه به نتایج تحلیل حساسیت در منطقه مشخص شد که از میان 20 پارامتر مؤثر بر رواناب، شماره منحنی به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر بود. سپس مقادیر دما و بارش برای دوره آتی بر اساس سناریو تغییر اقلیم با خروجی‌های مدل چرخش عمومی جو HadCM3 برای سه سناریو A2، B1 و A1B با استفاده از مدل LARS-WG ریزمقیاس شدند. سپس به‌منظور شبیه‌سازی رواناب حوضه، داده‌ها به مدل SWAT معرفی شد و نتایج نشان داد رواناب در دوره آماری 2015 و 2026 نسبت به دوره مشاهداتی در هر سناریو A2، A1B و B1 به­ترتیب به‌میزان متوسط 6، 7 و 6% افزایش پیداکرده و این موضوع، نشان‌دهنده تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب در دوره آینده نزدیک 2016 تا 2026 می‌باشد. این پژوهش نشان داد که تغییر در پارامترهای هواشناسی منجر به تغییر قابل‌توجهی در رژیم هیدرولوژیکی مانند رواناب حوضه خواهد شد. افزایش میزان بارش و دما احتمالاً در آینده سبب ایجاد سیل در منطقه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Climate Change on Some of Hydrological Parameters in Jamishan Watershed using SWAT Model

نویسندگان [English]

  • Sara Parvizi 1
  • Ali Talebi 2
  • Hossein Malekinezhad 3
  • Maryam Sadeghi 4

1 PhD Student, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran

2 Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran

3 Associate Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran

4 M.Sc., Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The increase in greenhouse gases in recent decades and the resulting increase in temperature have upset the balance of the planet's climate system and caused widespread climate change in most parts of the world. In this study, first the SWAT model was calibrated for Jamishan watershed. The calibration and validation stages, NS and R2 coefficients were 0.6, 0.61, 0.52, and 0.54, respectively. According to the results of sensitivity analysis in the region, it was found that among the 20 parameters affecting runoff, the curve number was the most important parameter. Then, the values of temperature and precipitation for the next period based on the climate change scenario were subscaled with the outputs of the HadCM3 general atmosphere rotation model for the three scenarios A2, B1 and A1B using the LARS-WG model. Later, in order to simulate the watershed runoff, the data were introduced to the SWAT model and the results showed that the runoff in the statistical period of 2015 and 2026 increased by 6, 7 and 6% respectively compared to the observation period in each scenario A2, A1B and B1 and this shows the impact of climate change on runoff in the near future from 2016 to 2026. This study showed that changes in meteorological parameters will lead to significant changes in hydrological regime such as watershed runoff. Increasing rainfall and temperature are likely to cause floods in the region in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • HadCM3 Model
  • LARS-WG Model
  • SWAT Model
Abbaspour K. C., Rouholahnejad E., Vaghefi S., Srinivasan R., Yang H. and Kløve B. (2015). A continental scale hydrology and water quality model for ‎Europe: calibration and uncertainty of a high-resolution ‎large-scale SWAT model. J. Hydrol., 524, 733-752.
Amoakowaah Osei M., Amekudzi L. K., Wemegah D. D., Preko K., Gyawu E. S. and Obiri-Danso K. (2019). The impact of climate and land-use changes on the hydrological processes of Owabi catchment from SWAT analysis. J. Hydrol : Regional Studies.
Anand V. and Oinam B. (2019). Future climate change impact on hydrological regime of river basin using SWAT Model. Global J. Environ. Sci. Manag., 5(4), 471-484.
Anonymous. (2014). Meteorological information from Kermanshah Meteorological . Kermanshah Kermanshah Meteorological Organization .www.kermanshahmet.ir.
Ashofteh P. S. and Bozorg Hadad O. (2013). Provide probabilistic approach to evaluate the effects of climate change on runoff. J. Water Resources Engineering ., 66-51 [In Persian].
Azari M., Moradi H. R., Saghafian B. and Faramarzi M. (2016). Climate change impacts on streamflow and sediment yield in the north of Iran. J. Hydrol. Sci., 61(1), 123–133.
Babaeian I. and Najafinik Z. (2006).  Presentation and evaluation of LARS-WG for modeling Khorasan Province parameters. period:1961-2003. Nivar J., 62, 49-65 [In Persian].
Dilghandi M. and Moazenzadeh R. (2016). A study of changes location rainfall and temperature of Iran under changing conditions climate considering the uncertainty of AOGCM models and diffusion scenarios. Echohydrol., 3(3), 321-331 [In Persian].
Elshamy M. E., Wheater H. S., Gedney N. and Huntingford C. (2005). Evaluation of the rainfall component of weather generator for climate change studies. J. Hydrol., 326, 1-24.
Godarzi M., Salahi B. and Hosseini S. A. (2015). The effect of climate change on surface runoff changes (case study: Oroomeyeh). J. Ecohydrol., (2), 175-189 [In Persian].
Jahangir M. H., Norouzi E. and Yar Ahmadi Y. (2018). A study of climate change parameters in Boroujerd in the next 20 years using HADCM3 model. J. Ecohydrol., 5(4), 1353-1345 [In Persian].
Khosravi M., Ismail Nejad M. and Nazaripoor H. (2010). Climate change and its impact on Middle East water resources. 2010. 4ed Int Congress of Islamic Geographers [In Persian].
Kheiri M., Soufizadeh S., Ghaffari A., Alikhani M. A. and Eskandari A. (2017). Association between temperature and precipitation with dryland wheat yield in northwest of Iran. Clim. Change, 141(4), 703–717.
Laleh Siyah M., Fatahi E. and Mahsafar H. (2012). The impact of climate change on river basin runoff Karun. 2012 1st national conference of the desert. 15 p [In Persian].
Malekian, A., Mirdashtvan M. and Ghadimi M.. (2019). A study of the effects of climate change on some hydraulic characteristics of Ardabil Province water resources. J. Ecohydrol., 6(3), 705-695 [In Persian].
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). )2007(. Summary for policy makers. In: IPCC. Climate change: The physical Science basic, Contribution of working group first to the Fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge university press, 450 p.
Remegio B. and Confesor J. (2007). Sensitivity analysis and interdependence of the SWAT model parameters. Written for presentation at the 2007 ASABE Annual International Meeting Sponsored by American Society of Agricultural and Biological Engineers Minneapolis Convention Center, Minneapolis, Minnesota.
Rostamian R., Jaleh A., Afyuni M., Mousavi S. F, Heidarpour M., Jalalian A. and Abbaspour K. (2008). Application of a SWAT model for estimating runoff and sediment in two mountainous basins in central Iran. Hydrol. Sci., 53, 977-988
Sanikhani H., Dinpajoh Y., Pour Yusef S., Ghavidel S. Z. and Solati B. (2013). The impacts of climate change on runoff in watersheds (case study: Ajichay watershed in East Azerbaijan Province, Iran). J. Water Soil,  27(6), 1225-1234 [In Persian].
Shahni Danesh A., Ahadi M. S., Fahmi H., Nokhandan M. H. and Eshraghi H. (2016). Climate change impact assessment on water resources in Iran: applying dynamic and statistical downscaling methods. J. Water Clim. Change., 7(3), 551-577.
Steele-Dunne S., Lynch P., McGrath R., Semmler T., wang S., Hanafin J. and Nolan P. (2008). The impacts of climate change on hydrology in Ireland. J. Hydrol., 356, 28-45.
Semenov M. A. and Barrow E. M. (2002). LARS-WG a stochastic weather generator for use in climate impact studies. User’s Manual, Version 3.0.
Xu Z. X., Pang J. P., Liu C. M. and Li J. Y. (2009). Assessment of runoff and sediment yield in the Miyun Reservoir catchment by using SAWT model. Hydrol. Process., 23, 3619-3630.
Zare Garizi A. and Talebi A. (2016). Identification and prioritization of crisis areas in the watershed in terms of erosion and sedimentation with SWAT model. J. Watershed Eng. Manag., 8(4), 350-361 [in Persian].