نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات بارش در استان خوزستان از داده‌های روزانه، ماهانه و سالانه داده‌های بارش ایستگاه‌های سینوپتیک منتخب برای یک دوره آماری30 ساله (2016- 1987) استفاده‌ شد. جهت بررسی روند تغییرات بارش، شاخص‌های مربوط به بارش که توسط گروه کارشناسی ETCCDMI تعریف‌شده، با نرم‌افزار RClimDex برآورد شد. در ادامه روند صعودی و نزولی تغییرات مقادیر حدی بارش با استفاده از روش آزمون نا پارامتری من-کندال موردبررسی قرار گرفت. همچنین به‌منظور تعیین آهنگ تغییرات بارش از روش تخمین­­­‌‌‌‌‌گر شیب سن استفاده شد. نتایج نشان داد همه شاخص‌های مرتبط با بارش (به‌جز تعداد روزهای با بارندگی بیش­تر از mm 25 و روزهای خیلی مرطوب) دارای تغییرات معنی‌دار در سطح 5% بودند. از نظر ایستگاهی، ایستگاه دزفول با 41/26% بیش‌ترین میزان کاهش بارش و ایستگاه شوشتر با 64/3% کم‌ترین میزان کاهش بارش را داشته است. ایستگاه بهبهان نیز 87/14% افزایش بارش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation the Trend of Changes in Precipitation Extreme Indices in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Hedayat Allah Hormozi 1
  • Reza Borna 2
  • Manizheh Zohourian 3

1 Ph. D. Scholar, Department of Geography, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Assist. Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In this study, in order to investigate the trend of precipitation changes in Khuzestan Province, the data used were daily, monthly and annual data of precipitation of selected synoptic stations for a statistical period of 30 years (1987-2016). To study the trend of precipitation changes, precipitation-related indices defined by the ETCCDMI expert group were estimated using RClimDex software. Then, the ascending and descending trend of changes in precipitation limit values ​​was investigated using Mann-Kendall non-parametric test method. The age slope estimator method was also used to determine the rate of precipitation change. The results showed that all precipitation-related indicators (except for the number of days with more than 25 mm and very wet days) had significant changes at the level of 5%. In terms of stations, Dezful station with 26.41% had the highest rainfall and Shushtar station with 3.64% had the lowest rainfall. Behbahan station also had a 14.87% increase in rainfall.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Southwestern Iran
  • Trend
  • Mann-Kendall
Ahmadi H., Fallah Ghalhari G. and Baaghideh M. (2019). Projection of Climate Change Impacts on Seasonal Precipiation in Iranian Cold Regions Based on Radiative Forcing Scenarios (RCP). J. Earth Spa Physi., 45(1), 177-196 [In Persian].
Amirrezaeieh A., Porhemmat J. and Ahmadi F. (2016). Investigation of precipitation and temperature trend across the north west of Iran in recent half of the century. J. Irrig. Drain., 10(6), 797-809 [In Persian].

Darabi H., Jafari A. and akhavan farshchi K. (2016). Climate change analysis and its impacts in Qom Province. Iran. J. Environ. Sci. Studies, 1(2), 25-40 [In Persian].

Ferrianta Y., Fauzi Makki M. and Supijanto R. (2015). Risk analysis and strategy of rice farmers in swampland in the face of climate change impact (Case in Sout Kalimantan Province Indonesia). J. Agri. Manag. Develop. 5(2), 133-139.

Jahanbakhsh S., Khorshiddoost A. M., Din Pazhooh Y. and Sarafroozeh F. (2014). Rend analysis and estimating return periods of extreme temperature and precipitation in Tabriz, J. Geogr. Plan., 50(18), 107-133 [In Persian].
John S. and Brema J. (2018). Rainfall trend analysis by Mann-Kendall test for Vamanapuram River Basin, Kerala. J. Civil Eng. Tech., 9(13), 1549-1556.
Kocsis T., Kovacs I. and Anda A. (2020). Homogeneity tests and non-parametric analyses of tendencies in precipitation time series in Keszthely, Western Hungary. Theo. Appl. Climat., 139, 849-859.
Kouzegaran S. and Mousavi Baygi M. (2015). Investigation of meteorological extreme events in the north-east of Iran. J. Water Soil, 29(3), 750-764 [In Persian].
Nasrabadi E. (2015). Analysis of trends monthly and annual climate parameter of Sabzevar. Appl. Climat., 2(1), 105-118 [In Persian].
Qian H., Xingu Ang H., Xi-An L. and Xinping Z. (2019). Trend analysis of seasonal precipitation (1960-2013) in subregions of Hunan Province, central south China using discrete wavelet transforms. J. Appl. Meteo. Climat., 58(10), 2159-2175.
Sabziparvar A. A. and Shadmani M. (2011). Trends analysis of reference evapotranspiration rates by using the Mann-Kendall and spearman tests in arid regions of Iran. J. Water Soil, 25(4), 823-834 [In Persian].
Sneyers R.(1990). On the statistical analysis of series of observations. World Meteorological Organization (WMO). Technical note  No.143, Geneva: 192 pp.