نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 مربی، گروه مهندسی معدن دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مشکلاتی از جمله افزایش جمعیت، تغییرات عادات غذایی مردم به همراه مشکل مدیریت پسماندها باعث افزایش حجم زباله تولیدی در مناطق مسکونی شده است. به‌گونه‌ای که امروزه چگونگی دفع، مکان­یابی و مدیریت صحیح محل دفن پسماند در کنار کمبود اراضی مناسب برای این منظور، به‌عنوان یکی از معضلات زیست‌محیطی شهری تبدیل‌شده است؛ بنابراین یافتن محل مناسب برای این امر از جمله اهداف مهم طرح­های توسعه شهری جهت نیل به توسعه پایدار می­باشد. با توجه به عدم وجود تجهیزات بازیافت پسماند در شهرستان کوهدشت، هدف این پژوهش یافتن مکانی مناسب جهت دفن پسماندهای شهری با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و توسعه پایدار بود. برای این منظور از مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) و ترکیب خطی وزنی (WLC) با به­کارگیری 9 پارامتر: فاصله از شبکه زهکشی (رودخانه، آبراهه)، گسل، مناطق مسکونی (شهر و روستا)، خطوط ارتباطی، چاه و چشمه و همچنین لایه­های زمین­شناسی، کاربری اراضی، ارتفاع و درصد شیب در نرم­افزار ArcGIS(نسخه 2/10) استفاده شد. نتایج نشان داد که منطقه مورد­مطالعه به لحاظ تناسب به 5 طیف قابل‌تقسیم است. به‌عبارت‌دیگر 19% مساحت محدوده موردمطالعه جهت دفن پسماند شهری مناسب تشخصی داده شد. همچنین نقشه پهنه­بندی نشان می­دهد که اراضی حاصلخیز به­عنوان مناطق نامناسب مشخص‌شده‌اند که صحت و درستی مدل با واقعیات زمینی را بازگو می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Site Selection of Koohdasht Municipal Solid Waste Landfill using ANP-WLC Integrated Model

نویسندگان [English]

  • Rasoul Pouramraei 1
  • Shiva Nesari 1
  • Iraj Najmoddini 2

1 M.Sc. Student, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, , Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

2 Lecturer, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The problem of population growth, changing people''''''''s eating habits, as well as the problem of waste disposal of and management have increased the volume of waste generated in residential centers. Today, how to dispose of, landfill site selection, and properly management of waste landfill, along with the lack of suitable land for this purpose, has become one of the environmental urban problems. Therefore, finding a suitable place for this purpose is one of the important goals of urban development projects to achieve sustainable development. Due to the lack of waste recycling equipment in Koohdasht town, the aim of this study was to find a suitable place for disposal of municipal waste with reference to the environmental considerations and sustainable development. For this purpose, a combined model of network analysis process (ANP) and linear weight combination (WLC) was used in ArcGIS 10.2 software considering 9 parameters: distance from the drainage network (river, waterway), fault, residential areas (city and village), communication lines, wells and springs, as well as geological layers, land use, height, and slope percentage. The results showed that the study area was divided into five classes in terms of fitness. In other words, 19% of the area under study was identified as suitable for municipal waste landfill. The zoning map also shows that fertile lands are designated as unsuitable areas, reflecting the accuracy of the model with terrestrial realities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Koohdasht
  • Landfill
  • Site Selection
  • Sustainable Development
  • Waste Management
Abazarloo A., Abazarloo S. and Mousakhani K. (2012) Site selection of municipal solid waste landfill using hierarchical analysis model (AHP): A case study of Jolfa county, 6th national and first Int. Conference on waste management, Municipalities and Dehdari Organization of country, Mashhad [In Persian].
Abdolkhani Nezhad T., Monavvari S. M. and Zareie S. (2017). Necessity of selecting the optimum model for urban landfills site selection in line with land use planning and sustainable development. J. Environ. Sci. Technol., 19(5), 341-351 [In Persian].
Aghsaei H. and Souri B. (2017). Landfill Site selection for municipal waste materials using inversion hierarchical weighing process. J. Health Sys. Res., 13(3), 359-366 [In Persian].
Ajide M. O. (2013), Using GIS and remote sensing in urban waste disposal and management: A Focus on Owo L.G.A, Ondo State, Nigeria. Euro. Int. J. Sci. Technol., 2(7),106-118
Baniasadi R., Ahmadizade S. S., Etebari B. and Qomi Motazadeh A. (2017). Landfill site selection with emphasis on environmental and economical factors in northern Iran (Case study: Astara Township). Environ. Sci. Technol., 19(5), 405-415 [In Persian].
De Feo G. and De Gisi S. (2014). Using MCDA and GIS for hazardous waste landfill siting considering land scarcity for waste disposal. Waste Manage., 34(11), 2225-2238.
Ebistu T. and Minale A. S. (2013). Solid waste dumping site suitability analysis using geographic information system (GIS) and remote sensing for Bahir Dar Town, North Western Ethiopia. Africa. J. Environ. Sci. Technol., 7(11), 976-989.
Farbod E., Awladi B. and Abbasi N. (2017). Analysis of questionnaire data using SPSS software, First Edition, Mehregan Ghalam Publications, Tehran [In Persian].
Fazelnejad N., Mirzaei R. and Heidari R. (2017). Application of Electre model in locating of municipal solid waste landfill (case study: the city of Khorramabad). J. Res. Environ. Health, 3(1), 56-66 [In Persian].
Jalalian H. and Dadgar H. (2014). The location analysis of rural waste sanitary Case: Vill of Qaleh Dareh-C in Makoo County. Quart. J. Space Eco. Rural Develop., 2(6), 97-114 [In Persian].
Khosravi Y. and Ashjaei H. (2017). Landfill site selection for urban hysteresis of Qazvin City using the AHP in ArcGIS software. Human Environ., 43, 51-63 [In Persian].
Koohi S. (2005). Site selection of Qarchak landfill, M.Sc. Dissertation, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran [In Persian].
Mirabadi N., Hashemi S. H. and Amini J. (2018). Applying AHP model and ordered weighted average method in locating waste disposal site of Bookan city by using Arc GIS and IDRISI. J. Geogr. Space, 17, 39-54 [In Persian].
Nakhaai Kamalabadi I. and Baqeri M. (2008). A decision-making model for outsourcing of manufacturing activities by ANP and DEMATEL under fuzzy environment. J. Indust. Manage., 3(5), 27-46 [In Persian].
 Nascimento V. F., Sobral A. C., Andrade P. R., Ometto J. P. H. B. and Yesiller N. (2017). Modeling environmental susceptibility of municipal solid waste disposal sites: A case study in São Paulo State, Brazil. J. Earth Environ. Sci., 9(1), 8-33.
Nishanth T., Prakash M. N. and Vijith H. (2010). Suitable site determination for solid waste disposal using GIS and RS techniques in India. Int. J. Geometr. Geosci., 1, 197-210.
Parhizkar A. and Ghaffari Gilandeh A. (2006). Geographical information system and multi-criteria decision analysis, SAMT Publications, Tehran [In Persian].
Şener Ş., Şener E., Nas B. and Karagüzel R. (2010). Combining AHP with GIS for landfill site selection: a case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey). Waste Manage., 30(11), 2037-2046.