نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار، گروه محیط زیست و شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامى، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و دﻓﻊ مناسب آن‌ یکی از ضروری‌ترین ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮی است. روش برکه تثبیت ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب یکی از روش‌های ساده و کم‌هزینه ﺑﺎ بهره‌برداری و ﻧﮕﻬـﺪاری آﺳـﺎن اﺳﺖ. برای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان قروه به روش برکه تثبیت، از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی در دو فصل زمستان و بهار 54 نمونه برداشت و 12 شاخص شامل: BOD،COD ، TDS، TSS،pH، کل کلی­فرم، کلی­فرم مدفوعی، دما، فسفات، نیترات، آمونیاک و کدورت طبق روش استاندارد اندازه­گیری و بررسی شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها و مقایسه آن­ها با اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳـﺎزﻣﺎن حفاظت محیط‌زیست اﻳﺮان، از آزمون­های آماری ANOVA و t-Test استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین راندمان حذف BOD، COD،TSS ، TDS، کل کلی­فرم، کلی­فرم مدفوعی، نیترات، فسفات و آمونیاک به­ترتیب 56/81، 44/82، 81/70، 12/24،91/99، 23/92، 34/79، 51/56،16/96%  بود. همچنین نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه راندمان حذف پارامترها در دو فصل مختلف نشان داد عملکرد تصفیه­خانه تحت تأثیر تغییر فصل نبود. در مقایسه میزان پارامترها با مقادیر استاندارد تخلیه در آب­های سطحی مشخص گردید که مقدار پارامترهای BOD، COD،TSS ، TDS، TC و FC بیش­تر از حد استاندارد بوده و نمی­توان آن را در آب­های سطحی رها نمود. با مقایسه مقدار پارامترها با استانداردهای استفاده از پساب در آبیاری و کشاورزی، اگرچه مقدار همه پارامترها به‌جز پارامترهای بیولوژیکی کم­تر از حد مجاز است، اما با توجه به حساسیت و اهمیت سلامت محصولات کشاورزی استفاده از این پساب بدون گندزدایی و تصفیه تکمیلی امکان­پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Wastewater Treatment Plant of Qorveh City and Survey the Possibility Usage of Effluent for Agriculture

نویسندگان [English]

  • Azita Farahmand 1
  • Masoomeh Heidari 2
  • Mehdi Riyahikhoram 3

1 M.Sc.Alumni, Department of Environment, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran

2 Assist. Professor, Department of Environment and Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Sanandaj Branch,, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Assist. Professor, Department of Environment, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Treatment of municipal wastewater and its proper disposal is one of the most critical needs for urban services. Stabilization pond method is one of the simplified methods, low cost, and easy maintenance and operation. For evaluation of the Qorveh County Wastewater Treatment Plant, 54 samples were taken from the raw wastewater and the effluent in winter and spring seasons and 12 factors including: BOD, COD, TDS, TSS, pH, TC, FC, temperature, phosphate, nitrate, ammonia and the inlet and outlet turbidity of wastewater were measured according to Standard Methods. ANOVA and t-Test were used to analyze the data and to compare them with the national standards. The results showed that removal efficiency of BOD, COD, TSS, TDS, TC, FC, nitrate, phosphate and ammonia by Qorveh treatment plant were 81.56, 82.44, 70.81, 24.12, 99.91, 92.23,79.34, 56.51, and 96.16% respectively. The results of ANOVA aslso showed that the treatment plant performance was not affected by the season change. Comparing the amount of parameters with discharge standard determined that the values ​​of BOD, COD, TSS, TDS, TC, and FC were higher than the standard and the effluent could not be discharged into surface waters. Based on the grey water reuse for agricultural purposes, although all parameters except biological parameters were lower than the permitted level, the reuse of this wastewater without disinfection and supplementary purification is not possible due to the sensitivity and importance of health of agricultural products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effluent Quality
  • Municipal Wastewater
  • Reuse
  • Qorveh
  • Treatment
Al-Hashimi M. A. I. and Hussain H. T. (2013). Stabilization pond for wastewater treatment. Eur. Sci. J., 9(14), 278‐294 [In Persian].
Alipoor M. R., Alidadi H., Najafpoor A. A., Peirovi R. and Rahmatiyar H. (2015). The evaluation of the performance of stabilization ponds in the wastewater treatment plant of Olang Mashhad, 2011‐2012. J. Res. Environ. Health, 1(1), 60-68 [In Persian].
Almasi A., Dargahi A. and Pirsaheb M. (2013). The effect of different concentatons of phenol on anaerobic stabilization pond performance in treating petroleum refinery wastewater.  J. Water Wastewater, 24(1), 61-68 [In Persian].
Baraee I.,  Farzadkia M., Jafarzadeh N. and Mohammadi M. (2013). Study on the application of wastewater treatment of Abadan industrial estate for stabilizing ponds. J. Environ. Sci. Technol., 15(3), 23-30 [In Persian].
Cirja M., Ivashechkin P., Schäffer A. and Corvini P. F. X. (2008). Factors affecting the removal of organic micro pollutants from wastewater in conventional treatment plants (CTP) and membrane bioreactors (MBR). Rev. Environ. Sci. Biotechnol., 7, 61-78.
Dehghani F., Karimi Jashni A. and Minoosepehr M. (2012). Evaluation of the efficiency of Shiraz wastewater treatment plant. Proc. 2012, 1st National Conf. on Protection and Environmental Planning, Hamadan Islamic Azad University, Iran [In Persian].
Ensink J. H., Mukhtar M., Vander Hoek W. and Konradsen F. (2007). Simple intervention to reduce mosquito breeding in waste stabilization ponds. Trans. Royal Soc. Tropical Med. Hygiene, 101(11), 1143‐6.
Fazeliyan Dehkordi E. and Ghaneiyan M. T. (2006). Performance evaluation of Yazd wastewater treatment plant (stabilization pond of Health Faculty, Yazd University of Medical Sciences). 8ed National Conf. on Environmental Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran [In Persian].
Hoseini M. M., Babaloo E. and Vafadar Afshar M. (2003). Investigation of the effectiveness of lagoon by mechanical aeration in reduction of biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD) and suspended solids (TSS) in Khoy wastewater treatment plant. J. Urmia Univ. Med. Sci., 14(3), 158-166 [In Persian].
Koosha S. and Noorali A. (2014). Investigating the efficiency of Qorveh wastewater treatment plant during the years 2006-2013. 1
st
Environmen National Conf., Payam Noor University, Isfahan, Iran [In Persian].
Kor Y., Zazoli M. A., Karamat S., Kord  M., Ayyobi R. and Khademian M. (2009). Survey of performance and optimizing methods of aerated lagoons of bandargaz wastewater treatment plants. J. Toloo-e-Behdasht, 8(26), 46-53 [In Persian].
Khademi Kia S.,  Haghizadeh A., Godini H. and Shams Khorramabadi G. (2016). Evaluation of Khorramabad wastewater treatment plant performance by artificial intelligence network. Yafteh Quart. Res. J., Lorestan Univ.  Med. Sci. 18(3), 12-23 [In Persian].
Melidis P., Vaiopoulou E. and Aivasidis A. (2008). Development and implementation of microbial sensors for efficient process control in wastewater treatment plants. Bioprocess Biosyst Eng., 31, 277 -282.
Muga H. E., Mihelcis J. R., Reents N. W., Morales S., Gemio G. and Ballard M. (2009). Treatment performance of wastewater lagoons in south Yungas province of Bolivia. The World Environmental and Water Resource Congress, Kansas City, Missouri, U.S.
Nourmoradi H., Karimi H., Alihosseini A., Baghi A. and Farokhi moghadam K. (2014). Survey on the performance of Ilam wastewater treatment plant in the removal of coliform, fecal coliforms and other parameters effected on water quality. J. Ilam Univ. Med. Sci., 22 (1), 77-83 [In Persian].
Rice E. W., Baird R. B., Eaton A. D. and Clesceri L. S. (2012). Standard method for the examination of water and wastewater. 22nd Ed. Washington: American Public Health Association.
Sushil K. and Shah T. (2008). Performance evaluation of central wastewater treatment plant: a case study of Hetauda industrial district, Nepal. Environ. Nat. Resour. J., 6(2).
Tafazolli H.R. and Minooee A. (2010). Environmental Health, Ofogh Publications, Iran [In Persian].