مقالات درج شده در این صفحه، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و «پس از تکمیل فرآیند داوری» در شماره های آتی مجله چاپ می شوند.
دقت قرمایید که فایلهای بارگذاری شده در این صفحه، فایلهای ارسالی از طرف نویسندگان محترم بوده و فایل اصلاح شده در زمان چاپ نهایی، جایگزین خواهد شد.

مقاله پژوهشی

بررسی روند تغییرات ماهانه تبخیر از تشت و مدل‌سازی با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی سری زمانی

مرتضی شیمی؛ محسن نجارچی؛ کیوان خلیلی؛ عماد الدین هزاوه ای؛ سید محمد میر حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

https://doi.org/10.22034/jewe.2021.303563.1622

مطالعه موردی

ارزیابی سهم فعالیت‌های انسانی و تغییرپذیری اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان ماهیدشت در استان کرمانشاه)

علی فتاحی چقابگی؛ علی محمد آخوندعلی؛ آرش آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ewe.2023.398483.1866

مقاله پژوهشی

تصفیه پساب صنعتی بوسیله روش تلفیقی سیستم راکتور بی هوازی و لجن فعال با رشد چسبیده (IFAS) به منظور استفاده در مصارف مختلف صنعتی و کشاورزی

عبداله سمیعی بیرق؛ محمد مشکینی؛ مهدی ذاکری خطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ewe.2024.420979.1896

مقایسه کارایی تماس دهنده‌های غشایی الیاف توخالی پلی سولفون و پلی وینیلیدن فلوراید - هگزافلوروپروپیلن جهت استخراج مایع - مایع پنی‌سیلین جی از پساب

فرزانه عباسی سورکی؛ امیر منصوری زاده؛ محمدحسین جاذبیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ewe.2024.418927.1894

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

شناخت راهبرد و راه کارهای عملی جهت پیشگیری جرایم حوزه منابع آب و کاهش اثرات بحران آب در استان کردستان.

جاهده تکیه خواه؛ شلیر کاتورانی؛ سیروان صیدی؛ چیا سهراب نزاد؛ محمد میلاد جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ewe.2024.424218.1900