مدل‌سازی عددی جریان ورودی به بستر مرطوب با برهمکنش‌های سطح‌آزاد پیچیده با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم پذیری ضعیف

فرامرز جلوه‌گر؛ حسین مهدیزاده؛ مهدی ملازاده؛ احمد شکیبائی‌نیا

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22034/ewe.2022.356038.1800