موضوعات = مدیریت منابع آب
ارزیابی هیدرولیکی عملکرد سامانه های آبیاری سنترپیوت در شرایط متفاوت اقلیمی

دوره 3، شماره 3، آبان 1396، صفحه 225-234

زهرا نصرالهی؛ حسین بابازاده؛ مهدی سرائی تبریزی


ارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه با مدلهای تجربی

دوره 3، شماره 3، آبان 1396، صفحه 235-246

محدثه کاووسی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ محمدحسین نجفی


ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای

دوره 3، شماره 3، آبان 1396، صفحه 272-279

فروغ عباسی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی


طراحی و ساخت پوشش فیزیکی فومتالات با استفاده از ضایعات پلیمری به‌منظور کاهش تبخیر از پساب‌های اسیدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 54-65

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیلزاده؛ ابوالفضل عزیزیان


ارزیابی اقتصادی اثرات پخش سیلاب بر منابع آب و کشاورزی (مطالعه موردی: دشت موسیان، شهرستان دهلران)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 81-93

محمد رضا جعفری؛ قباد رستمی زاد؛ زهرا خانبابایی


بررسی پایداری منابع آب در بخش کشاورزی شهرستان دهگلان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 102-110

حامد قادرزاده؛ سمیه کاظمی؛ محمود حاجی رحیمی