بررسی کیفیت آب رودخانه‌های شهری با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب و ارزیابی تناسب آنها با کاربری حفاظت از محیط‌زیست (مطالعه موردی رودخانه کن)

نازلی مقدم یکتا؛ مریم رفعتی؛ عبدالرضا کریمی؛ نوشین سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

https://doi.org/10.22034/jewe.2022.315256.1675

توسعه مدل هیبریدی شبکه عصبی- فازی و الگوریتم شکار شاهین هریس جهت پیش‌بینی جریان ماهانه ورودی به مخازن سدها، مطالعه موردی: سد مهاباد

سید محمد عنایتی؛ محسن نجارچی؛ عثمان محمدپور؛ سید محمد میر حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/jewe.2022.325678.1716

تعیین سیاست بهره‌برداری بهینه مخزن در زمان واقعی با استفاده از الگوریتم گله اسب مبتنی بر روش ماشین بردار پشتیبان بارویکرد حفظ حقابه تالاب شادگان

بهرام سهام؛ امیرپویا صراف؛ بابک امین نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

https://doi.org/10.22034/jewe.2022.326920.1719