بررسی کیفیت آب رودخانه‌های شهری با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب و ارزیابی تناسب آنها با کاربری حفاظت از محیط‌زیست (مطالعه موردی رودخانه کن)

نازلی مقدم یکتا؛ مریم رفعتی؛ عبدالرضا کریمی؛ نوشین سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22034/jewe.2022.315256.1675