نویسنده = سید عباس حسینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات زمانی و روند دبی‌های حداقل در آبخیزهای منتخب دامنه جنوبی البرز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 134-148

10.22034/jewe.2020.232323.1364

آرش کاوه؛ باقر قرمزچشمه؛ سید عباس حسینی


2. بررسی قابلیت مدل ترکیبیPSO-ANFISدر پیش‌بینی عمق آبشستگی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 81-94

محمدهمین جنتی؛ افشین اقبال زاده؛ سید عباس حسینی