نویسنده = محمد مهدی چاری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین زمان قطع و طول بهینه آبیاری نواری با انتهای بسته

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 533-540

10.22034/jewe.2021.272188.1509

عادل سرگلزایی؛ محمد مهدی چاری؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب