نویسنده = عطا امینی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه نتایج الگوریتم سبال و داده های هواشناسی در برآورد تبخیر روزانه از سطح آزاد آب (مطالعه موردی سد سلیمان شاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22034/jewe.2021.272172.1510

هوشنگ قمرنیا؛ سعید ناصری؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ عطا امینی؛ فرهنگ سرگردی


2. ارزیابی کارآیی مدل MPSIAC برای برآورد رسوب حوزه آبخیز زریبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.263729.1492

حسین خالدیان؛ عطا امینی


3. بررسی مشخصه‌های سیلاب ناشی از شکست سد در محل تنگ‌شدگی‌ رودخانه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 388-401

10.22034/jewe.2020.245577.1411

آزاد میرکی؛ جمیل بهرامی؛ عطا امینی


5. بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار معلق رودخانه با استفاده از داده های دسته‌بندی‌شده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 51-64

همایون فقیه؛ عطا امینی؛ فرزانه حیدری؛ کیوان خلیلی