نویسنده = عطا امینی
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه نتایج الگوریتم سبال و داده های هواشناسی در برآورد تبخیر روزانه از سطح آزاد آب (مطالعه موردی سد سلیمان شاه)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 494-506

10.22034/jewe.2021.272172.1510

هوشنگ قمرنیا؛ سعید ناصری؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ عطا امینی؛ فرهنگ سرگردی


3. بررسی مشخصه‌های سیلاب ناشی از شکست سد در محل تنگ‌شدگی‌ رودخانه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 388-401

10.22034/jewe.2020.245577.1411

آزاد میرکی؛ جمیل بهرامی؛ عطا امینی


5. بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار معلق رودخانه با استفاده از داده های دسته‌بندی‌شده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 51-64

همایون فقیه؛ عطا امینی؛ فرزانه حیدری؛ کیوان خلیلی