نویسنده = حسین ابراهیم زاده آسمین
تعداد مقالات: 2
1. آلودگی محیط‌زیست، رشد اقتصادی و هزینه‌های بهداشتی در کشورهای جنوب شرق آسیا: رویکرد پانل ARDL

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 590-600

10.22034/jewe.2021.265173.1495

مجتبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده آسمین؛ مهرداد علیرضایی شهرکی؛ آرزو براهویی


2. رابطه بین رشد شهرنشینی، شاخص‌های منتخب اقتصادی و انتشار CO2در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 402-414

10.22034/jewe.2020.251388.1437

حسین ابراهیم زاده آسمین؛ مجتبی عباسیان؛ آرزو براهویی