برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق مرطوب با استفاده از روش‌های داده‌محور رگرسیون فرآیند گاوسی، رگرسیون بردار پشتیبان و جنگل تصادفی

سعید صمدیان فرد؛ مبارک سالاری‌فر؛ سحر جاویدان؛ فاطمه میکائیلی

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 360-373

https://doi.org/10.22034/jewe.2020.241690.1394