بررسی کارایی حذف فلوئورید از محلول‌های آبی با استفاده از کربن اصلاح شده میوه بلوط: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب

بهاره لرستانی؛ علی رمضانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ حشمت‌الله نورمرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22034/jewe.2021.313333.1667

کارایی غشای سنتزشده نانو کامپوزیت نانوفیلتراسیون با تعبیه نانوبلورهای اصلاح شده سلولز در حذف یون عناصر سرب و کروم از محلول های آبی

کیوان فرخی؛ مهرداد چراغی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره لرستانی؛ داریوش عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/jewe.2022.311914.1652