داوران

داوران محترم، لطفاً جهت تکمیل داوری فرم امتیازدهی را تکمیل نمایید. ارسال فایل کامنت گذاری شده و نظرات برای ارتقای مقاله به همراه فرم ارزیابی باعث امتنان است. 

لیست داوران محترم که در سال 1398 با مجله محبیط زیست و مهندسی آب همکاری داشته و بیشترین تعداد مقاله را به موقع داوری کرده اند:

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

محمد

عبدالحسینی

 

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

هنگامه

شیراوند

 

اقلیم شناسی

پژوهشگر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران کشور

رضا

جهانشاهی

استادیار

ژئوهیدرولوژی

هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

رحیم

باقری

 

ژئوهیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین-گروه آبشناسی و زمین شناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود

سعید

عباسی

استادیار

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

سینا

صادق فام

استادیار

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

مرتضی

کاشفی اصل

دانشیار

محیط زیست

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی

بهرامی

استادیار

محیط زیست

استادیار/ دانشگاه فسا

تکتم

شهریاری

دانشیار

محیط زیست

استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

تورج

نصرآبادی

دانشیار

محیط زیست

مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

احمدرضا

قاسمی

استادیار

هیدرولوژی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

عباس

پارسایی

استادیار

سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

یاسر

صفری

استادیار

محیط زیست

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهرود

علی

مشهدی

دانشیار

محیط زیست

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

فریده

اسدیان

استادیار

اقلیم شناسی

استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

هوشیار

حسینی

استادیار

بهداشت محیط

عضو هیپت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

علیرضا

نیکبخت شهبازی

استادیار

هیدرولوژی

غضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

حشمت ا..

آقارضی

مربی

بهداشت محیط؛ محیط زیست

عضو هیئت علمی

علیرضا

عمادی

دانشیار

سازه های آبی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-  گروه مهندسی آب

علیرضا

فضلعلی

دانشیار

شیمی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

آناهیتا

جباری

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ هیدرولوژی

هیئت علمی و استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

رئوف

مصطفی‌زاده

دانشیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

لیست داوران محترم که در سال 1397 با این مجله همکاری داشته و بیشترین مقالات را به موقع داوری نموده اند,

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

رشته تخصصی

سمت / سازمان

عیسی

ابتهاج

سایر

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشجو دکتری دانشگاه رازی

حجت

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

هیات علمی دانشگاه ارومیه

فرشاد

احمدی

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه شهید چمران اهواز

امید

اسدی

سایر

دکترای تخصصی

ژئوهیدرولوژی؛ هیدرولوژی

گروه آبخیزداری-دانشکده مرتع و آبخیزداری-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران

سهیلا

آقابیگی

استاد

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه

جمیل

امان اللهی

استادیار

دکترای تخصصی

سنجش از دور؛ محیط زیست

عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

نادر

امینی

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج

محمد

انصاری زاده

مربی

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

گروه بهداشت ، مجتمع اموزش عالی سلامت ممسنی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

صدیقه

انوری

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

رحیم

باقری

   

ژئوهیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین-گروه آبشناسی و زمین شناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود

مهدی

بهرامی

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار/ دانشگاه فسا

علی

بهرامی

سایر

دکترای تخصصی

ترویج؛ محیط زیست

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، اداره جهاد کشاورزی استان کردستان، سنندج، ایران

عباس

پارسایی

استادیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

مسعود

پارسی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشیار دانشگاه تهران

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

رضا

جهانشاهی

استادیار

دکترای تخصصی

ژئوهیدرولوژی

هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

صدیقه

جهانگیری

سایر

دانشجوی دکترا

محیط زیست

پژوهشگر

بهرام

چوبین

سایر

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

گروه آبخیزداری- دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ساری-ایران

مهدی

حیاتزاده

   

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

شعله

حیدری

سایر

کارشناسی ارشد

 

زیست شناسی  , دانشکده علوم , دانشگاه ارومیه , ارومیه, ایران

هوشیار

حسینی

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

عضو هیپت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

سید مجتبی

حسینی فرد

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

عضو هیئت علمی تهران

سید مجتبی

حسینی فرد

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

عضو هیئت علمی تهران

حسین

خزیمه نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

یاسر

خندانی

سایر

دکترای تخصصی

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشکده کشاورزی

یونس

خوشخو

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

هیأت علمی دانشگاه کردستان

شعید

دهستانی اطهر

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندجف ایران

محمد

رحمانیان

استادیار

دکترای تخصصی

فیزیک و حفاظت خاک؛ محیط زیست

استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه یاسوج

مهروز

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

رضا

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

هادی

رمضانی

استادیار

دکترای تخصصی

فیزیک و حفاظت خاک

عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین

رامین

ساریخانی

استادیار

دکترای تخصصی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

عزیز

سوزه پور

سایر

دکترای تخصصی

سازه های آبی

دانشگاه شهید چمران اهواز

هنگامه

شیراوند

 

دکترای تخصصی

اقلیم شناسی

پژوهشگر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران کشور

مرتضی

شکری

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،  همدان، ایران.

تکتم

شهریاری

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سینا

صادق فام

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

حمزه

صالح زاده

سایر

دانشجوی دکترا

بهداشت محیط

گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

یاسر

صفری

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهرود

پژمان

طاهری

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

رشته تخصصی: مهندسی عمران، مدیریت منابع آب

سعید

عباسی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

محمد

عبدالحسینی

   

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مسعود

عشقی زاده

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه گناباد

ارسلان

فاریابی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

استادیار گروه آبیاری دانشگاه جیرفت

امیر

قادری

سایر

دانشجوی دکترا

مدیریت منابع آب؛ هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشگاه زنجان

احمدرضا

قاسمی

استادیار

 

هیدرولوژی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

مرتضی

کاشفی اصل

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمدکیا

کیانیان

   

مدیریت منابع آب

استادیار دانشگاه سمنان

ابراهیم

محمدی

استادیار

دکترای تخصصی

سم شناسی و فارموکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ام البنی

محمدرضاپور

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

مه نوش

مقدسی

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه اراک- گروه مهندسی آب

مهدی

نادی

استادیار

دکترای تخصصی

اقلیم شناسی

هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تورج

نصرآبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

سیده ژوان

نقشبندی

سایر

دانشجوی دکترا

شیمی

گروه شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، زنجان، ایران

سید حسین

هاشمی

دانشیار

دکترای تخصصی

آلودگی آب

گروه فناوری‌های محیط‌زیست، دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حسن

هویدی

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزى محیط زیست،
د انشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.