دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 184-273 
7. کارایی جاذب‌های ارزان‌قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت

صفحه 252-265

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ آمنه اسکندری تربقان؛ رضا ولی زاده


یادداشت فنی

8. بررسی کاربرد فرایند انعقاد و لخته سازی در تصفیه فیزیکی آب رودخانه زشک شاندیز

صفحه 266-273

صادق رمضانیان باجگیران؛ سپهر دلقندی؛ سعید ضمیری