بررسی تجربیات موفق بین‌المللی در مدیریت خشکسالی

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 4دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jewe.2019.204262.1332

چکیده

تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های مدیریت خشک‌سالی موجود در بعضی از کشورها از جمله ایران نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان به‌جای توسعه سیاست‌های جامع و بلند‌مدت، عمدتاً از طریق رویکرد مدیریت بحران در برابر خشک‌سالی واکنش نشان می‌دهند. یکی از برنامه‌های جامع، مدل مدیریت ریسک خشک‌سالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که بر مبنای دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا (WFD) صورت می‌پذیرد. در پژوهش حاضر سند مذکور به­همراه تجربیات موفق کشورهای مختلف در مواجهه با بحران خشک‌سالی به‌منظور تهیه طرحی پیشنهادی جهت مدیریت خشک‌سالی کشور، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر از منظر هدف، پژوهشی کاربردی است. پژوهش به روش مطالعات کتابخانه‌ای و به استناد منابع و مقالات معتبر علمی و بین‌المللی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد جهت مدیریت خشک‌سالی، ایجاد ظرفیت سازمانی جهت ارزیابی خشک‌سالی و اثرات مختلف آن بر جامعه عاملی اصلی است. این مهم جز با تشکیل کمیته مستقل خشک‌سالی میسر نخواهد بود. از سوی دیگر، مدیریت خشک‌سالی باید به‌صورت یک فرآیند مدیریت ریسک باشد که تأکید بر نظارت دائم منابع دارد و تغییرات اقلیمی منطقه تحت نظر را به‌طور منظم رصد ‌نماید. نه این­که با شروع فاجعه و به‌صورت مدیریت بحران باشد. در مجامع بین‌المللی، مدیریت خشک‌سالی از دیدگاه مدیریت ریسک به‌جای مدیریت بحران پذیرفته‌شده است. طرح پیشنهادی ارائه‌شده در پژوهش حاضر نیز بر مبنای مدیریت فعال خشک‌سالی (مدیریت ریسک) بوده که با ارائه برنامه‌ریزی‌های دراز‌مدت و پیش‌بینی، طرح‌های مناسب و آمادگی‌های لازم برای مقابله با خشک‌سالی را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation International Successful Experiences in Drought Management

نویسندگان [English]

  • Farshid Amirsalari Meymani 1
  • Hanif Kazerooni 2
  • Hamed Hasanloo 3
  • Ramyar Ali Ramaee 4
1 Alumni, M.Sc., Department of Water Science Engineering, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assist. Professor, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
3 Alumni, Ph.D., Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Alumni, M.Sc., Department of Watershed Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Analysis of existing drought management policies in some countries, including Iran, indicates that decision-makers mainly react to drought episodes through a crisis-management approach, instead of developing a comprehensive and long-term policies. One of the comprehensive programs is the drought risk management model in the member state of the European Union (EU), which is based on the EU Water Framework Directive (WFD). In the present study, the above-mentioned document along with the experiences of different countries faced with the drought crisis was analyzed in order to prepare a drought management plan for the country. This study is an applied research, which was performed through library studies based on scientific and international resources. The results showed that in the process of drought management, creation of organizational capacity is the main factor to evaluate drought and its various effects on the community. This can only be achieved through the establishment of a Drought Independent Committee. On the other hand, drought management should be seen as a risk management process that emphasizes permanent monitoring of resources and observes climate change in the monitored area, rather than the onest of disaster as a crisis management. Drought management has been accepted by the international community in terms of risk management instead of crisis management. The proposed plan presented in this study is based on active drought management (risk management) that provides appropriate plans and preparedness for drought response, by offering long-term planning and forecasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Drought
  • Experiences
  • Management
  • risk