بررسی لخته سازی فلزات سنگین در خود پالایی مصب رودخانه شفارود

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

10.22034/jewe.2019.191062.1323

چکیده

مصب یک رودخانه به دلیل شرایط خاص فیزیکی و شیمیایی، می تواند در زمان مخلوط شدن آب شیرین رودخانه و آب شور دریا، ساختار و غلظت فلزات سنگین موجود در آب رودخانه را تحت تاثیر قرار دهد. اختلاط آب شور و شیرین، در خودپالایی و ترسیب فلزات سنگین نقش اساسی دارد. در تحقیق حاضر، خودپالایی عناصر سنگین Cd , Co , Ni , Cr و Pb در زمان مخلوط شدن آب شیرین رودخانه شفارود و آب شور دریای خزر در مصب آن رودخانه، در شرایط آزمایشگاهی و با کنترل پتانسیل کاهش، pH، DO و شوری، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. میزان لخته سازی فلزات در مصب رودخانه بدین شرح است: کبالت (6/92 %) > نیکل (4/73 %) > کروم = سرب (6/66 %) > کادمیم (2/62 %). همچنین الکترو لخته سازی با استفاده از دو الکترود قائم با آرایش تک قطبی تحت ولتاژ 6 ولت و 12 ولت مورد بررسی واقع شد. بر اساس نتایج حاصله، الگوی الکترولخته سازی فلزات تحت جریان 6 ولت به صورت کروم(22.2%)< کبالت (27.7%)< کادمیم (62%)< سرب (94.4%)< نیکل (95.5%) و تحت جریان 12 ولت به صورت کروم(0%)< کبالت (35.6%)< کادمیم (64.4%)< نیکل(92.8%)< سرب (94.4%) است. همچنین pH و Eh از عوامل کنترل کننده لخته سازی Ni و Pb هستند و DO از پارامترهای موثر بر حذفCd طی اختلاط مصبی است. این درحالی است که شوری و EC اثر معکوس بر این فرآیند دارند به طوری که با افزایش شوری و EC ، لخته سازی تمامی عناصر مورد مطالعه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on heavy metals flocculation in Shafarood River’s estuary

نویسندگان [English]

 • Sepehr Parsa 1
 • Abdoreza karbassi 2
 • Shima Shamkhali chenar 3
1 M.Sc. Student of Graduate Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Graduate Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Former M.Sc. Student of Graduate Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

River estuaries, Due to their physical and chemical conditions, can affect the structure and concentration of heavy metals present in river water when mixing freshwater and seawater. The mixing of saline and fresh water plays an essential role in self-purification and Sedimentation of heavy metals.
In the present study, the self-purification of Cd, Co, Ni, Cr and Pb elements during mixing of Caspian Sea and Shafarood River freshwater in its estuary, has been investigated in vitro with controlled potential reduction, pH, DO and salinity. This is the rate of heavy metal flocculation in the estuary: Cd (62.2%) < Pb (66.6%) = Cr < Ni (73.4%) < Co (92.6%). Also, the effect of Electrocoagulation with two vertical electrodes with 6 and 12 voltage is investigated. Based on the results, the general pattern of heavy metals electrocoagulation under 6V current is: Cr (22.2%) < Co (27.7%) < Cd (62%) < Pb (94.4%) < Ni (95.5%) and also the general pattern of heavy metals electrocoagulation under 12V current is: Cr (0%) < Co (35.6%) < Cd (64.4%) < Ni (92.8%) < Pb (94.4%). Also pH and Eh are the controlling factors for Ni and Pb flocculation and DO is one of the parameters affecting Cd removal during estuarine mixing. However, salinity and EC have an adverse effect on this process, so that by increasing salinity and EC, the flocculation of all the studied elements is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • heavy metals
 • estuary
 • flocculation
 • Electrocoagulation
 • Shafarood

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1398