بررسی عرضه آب و الگوی کشت بر خیز سطح آب با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در دشت عباس استان ایلام

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 جهاد کشاورزی ایلام

3 گروه مهندسی آب دانشگاه ایلام

10.22034/jewe.2019.168184.1304

چکیده

در مدیریت آبیاری مزارع مقدار و کیفیت آب آبیاری دارای اهمیت زیادی می‌باشد. چرا که آب و خاک با کیفیت نامناسب موجب شور شدن محیط رشد گیاه، تخریب ساختمان خاک و در نهایت پائین آمدن عملکرد محصول خواهد گردید. در این تحقیق با توجه به اندازه گیری های مزرعه ای، اقدام به بررسی مرزهای سیستم، ایجاد مدل مفهومی تعیین روابط علی و معلولی، آزمون ساختاری، ازمون حدی که در روش پویایی سیستم بکار می رود بررسی گردید. سناریو هایی شامل عرضه آب از سد کرخه و چاه های منطقه و همچنین الگوی کشت ارزیابی و اانتخاب گردید.. مدل مفهومی بر مبنای پنج زیر مدل تقاضای آب، عرضه آب، تنش‌های محیطی، اقتصاد آب و محیط‌زیست درنظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که استفاده از آب سد کرخه به میزان 160 میلیون متر مکعب و برداشت 90 میلیون متر مکعب از آبخوان دشت، سطح آب زیرزمینی را در فاصله 10 متری از سطح خاک ثابت نگه خواهد داشت و مشکل خیز سطح آب زیرزمینی مرتفع خواهد شد. در سناریوهای الگوی کشت نتایج مدل استفاده از الگوی کشت پر مصرف با تأکید بر افزایش سطح علوفه و چغندر به منظور جلوگیری از زه دار شدن اراضی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of water supply and crop pattern on water level rise using system dynamics approach in Dasht-e-Abbas, Illam province

نویسندگان [English]

 • Ali Bafkar 1
 • Jabbar Mozafari 2
 • Hamzehali Alizadeh 3
1 Water Engineering, agricultuer facullty, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Ilam Agriculture Jihad
3 Department of Water Engineering, University of Ilam
چکیده [English]

In irrigation management, the amount and quality of irrigation water is very important. Inappropriate water and soil quality will cause the plant to grow, destroy the soil structure and eventually reduce crop yield. In this study, according to the measurement field and to explore the boundaries of the system, create a conceptual model to determine causal relationships, structural test, test the extent to which the system dynamics method used was investigated. Scenarios including water supply from Karkheh Dam and wells of the region as well as crop pattern were evaluated and selected. The conceptual model is based on five sub-models: water demand, water supply, environmental stresses, water economy and environment. The results showed that the use of Karkheh dam water of 160 million cubic meters and the extraction of 90 million cubic meters of plain aquifer will keep the groundwater level at a distance of 10 meters from the soil surface and will raise the problem of rising groundwater level. In crop pattern scenarios, the model results were the use of crop pattern with emphasis on increasing forage and beet levels to prevent drainage..

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Conceptual Model"
 • "Environment"
 • "Ilam Province"
 • "Scenario"
 • "Vensim Software"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 27 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1398