حذف یون نیترات از محلول آبی با استفاده از نانو رس مونت موریلونیت اصلاح شده با اکتا دسیل آمین

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 مرکز پژوهش و فناوری شهید فهمیده، رضوانشهر، رشت، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش حذف یون نیترات با استفاده از نانو رس مونت موریلونیت‌هایی است که سطحشان توسط گروه عاملی اکتا دسیل آمین اصلاح شده است. در این پژوهش ابتدا نانو رس با استفاده از اکتادسیل آمین اصلاح شد و خصوصیات سطحی این نانوجاذب اصلاح شده با دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و طیف پراش اشعه ایکس(XRD) بررسی شد. در ادامه، فرایند جذب یون نیترات با استفاده از مدل جذب سطحی و با بررسی پارامترهای میزان زمان تماس بین جاذب و جذب شونده، میزان غلظت جذب شونده، تاثیر pH و تاثیر مقدار دوز جاذب در حذف نیترات مورد بررسی قرار گرفت. میزان جذب توسط دستگاه جذب اتمی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اصلاح سطح نانورس توسط گروه آمین سبب افزایش فاصله بین لایه‌ای از مقدار58/7 آنگستروم به 91/22 آنگستروم شده است و اندازه نانو ذرات اصلاح شده حدود 80 تا 100 نانو متر می‌باشد که با افزایش سطح نانو جاذب تعداد سایت‌های جذب فعال هم افزایش پیدا کرده است. در بررسی جذب یون نیترات هم حداکثر میزان جذب در pH برابر با 5، غلظت اولیه mg/l 100، زمان تماس min 40 و مقدار g 7/0 از نانو جاذب به دست آمد. در بررسی ایزوترم‌های تعادلی مشخص شد که فرایند جذب از دو ایزوترم لانگمویر و فروندلیش پیروی می‌کند و بالاترین ظرفیت جذب تک لایه برابر با mg/g 352/18 به دست آمد. سینتیک فرایند مذکور هم با مدل سینتیکی مرتبه دوم دارای تطابق است و مقدار جذب شونده در واحد جرم جاذب در حالت تعادل برابر با mg/g 518/2 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of Nitrate Ion from Aqueous Solution using Octa Decyl Amine Modified Montmorillonite Nanoclay

نویسندگان [English]

  • Mehdad Enkari 1
  • Elham Ebrahimi Aghmasjed 2
1 Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran
2 Shahid Fahmidah Research and Technology Center, Rasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to remove nitrate ion using nano clay montmorillonites whose surface was modified using the octa decy lamine functional group. In this study, nano clay was first modified using octa decyl amine and the surface properties of this nanoparticle modified by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction spectrum (XRD) were investigated. In the next step, the nitrate ion adsorption process was investigated by using adsorption model and by examining the parameters of contact time between adsorbent and adsorbent, absorbent concentration, pH effect and effect of adsorbent dose on nitrate removal. Absorption rate was evaluated by atomic absorption. The results showed that the correction of the nanoclay surface by the amine group increased the interlayer spacing from 7.58 Angstrom to 22.91 Angstrom and the size of the modified nanoparticles was about 80 to 100 nanometers. By increasing the nano absorbing surface, the number of sites active absorption has increased. In the study of adsorption of nitrate ions, the maximum adsorption at pH was 5, the initial concentration of 100 mg/l, the contact time of 40 min, and the 0.7 g of nano-adsorbent. In the study of equilibrium isotherms, it was found that the adsorption process follows Langmuir and Freundlich isotherms and the highest single-layer adsorption capacity was 18.352 mg/g. The kinetics of the above process is consistent with the second-order kinetic model and the amount of absorbance per unit mass of the adsorbent in equilibrium is 2.518 mg/g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Octadecylamine
  • Adsorption
  • Aqueous solution
  • Nanoclay
  • Nitrate ion