بررسی کارایی پودر سنگ مرمر به عنوان جاذب ارزان‌ قیمت درحذف رنگ بازی قرمز 46 از محلول آبی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دکترای تخصصی، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

فرآیند جذب سطحی یکی از مؤثرترین روش­های حذف رنگ­ها از فاضلاب­ است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سنگ مرمر در حذف رنگ بازی قرمز 46 از محیط­ آبی  است. مطالعه حاضر در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم ناپیوسته و به‌صورت تجربی انجام شد. در این تحقیق اثر غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب، زمان واکنش و pH بر روی کارایی حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مشخصات ذرات پودر سنگ مرمر از SEM، FT-IR و XRD استفاده شد. همچنین ایزوترم‌های جذب لانگمویر و فروندلیچ به‌منظور تعیین کنش بین جاذب و رنگ و مدل‌های سینتیک شبه مرتبه اول و دوم برای محاسبه ثابت‌های میزان جذب استفاده شدند. نتایج نشان­داد که کارایی حذف رنگ با افزایش غلظت جاذب افزایش و با افزایش مقدار جاذب از 05/0 به 2 گرم در لیتر راندمان حذف از 1/31% به 43/97% افزایش ­یافت. بیشترین راندمان حذف رنگ در pH برابر با 9 با 4/56% حذف به دست آمد. همچنین با افزایش غلظت اولیه رنگ از /l mg30 بهmg/l  250  راندمان حذف رنگ از 84/90% به 7/56% کاهش یافت. همچنین مشخص­ شد که زمان مناسب جهت دستیابی به حداکثر حذف رنگ، 90 دقیقه است. نتایج نشان­داد که حذف رنگ بازی قرمز 46 از مدل ایزوترمی لانگمویر (89/0= r2) و سینتیک جذب رنگ از مدل شبه مرتبه دوم (1= r2) پیروی کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان­داد که می‌توان از پودر سنگ مرمر به‌عنوان جاذبی ارزان ‌قیمت در جهت حذف رنگ بازی قرمز 46 استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Efficiency of Marble Powder as a Non-Expensive Adsorbent in the Removal of Basic Red 46 Dye from Aqueous Solution

نویسندگان [English]

  • Omolbanin Sanadi 1
  • Rouhollah Mirzaei 2
1 M.Sc., Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Ph.D., Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

It is essential to remove dye products from wastewater. The main aim of present study was to investigate the efficiency of marble powder as an adsorbent for removal of BR 46 dye from aqueous solution.This study was performed experimentally in laboratory scale and in a batch system. In this research, the effect of initial dye concentration, absorbent dosage, contact time and pH on efficiency of dye removal were investigated. SEM, XRD and FT-IR were used to characterize the marble powder. Langmuir and the Freundlich adsorption isotherms were selected to explicate the interaction of the dye and adsorbent. Two kinetic models (the pseudo-first-order and the pseudo-second-order) were used to calculate the adsorption rate constants. The results showed that the efficiency of dye removal was increased with increasing adsorbent dosage and by increasing adsorbent dose from 0.05 to 2 g/l, dye removal efficiency was increased from 82.91 to 87.55%. The highest dye removal efficiency (56.9%) was obtained in pH= 9. By decreasing initial dye concentration from 30 to 250 mg/l, dye removal efficiency was increased from 90.84% to 56.7%. The appropriate time period to get the maximum of dye adsorption and equilibrium state was 90 min.The results also showed that the adsorption of Basic Red 46 followed the Langmuir isotherm model (r2= 0.89). Moreover, results indicated that the adsorption kinetics of the dye followed pseudo-second-order model. Compared to the other expensive dye removal methods, the marble powder can be considered as a non-expensive adsorbent for the removal of BR 46 from aqueous solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Basic Red 46
  • Marble Powder
  • Isotherm