بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

دما یکی از پارامترهای عمده رشد گیاهی و تأثیرگذار بر میزان نیاز آبی می‌باشد. از این­رو در این مقاله روند دمایی آتی در منطقه­ی ابهر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی در طی دوره‌های زمانی آتی بررسی و مقایسه­ی آن با دوره مشاهداتی انجام شد. به این­منظور بازه زمانی دوره مشاهداتی 2010-1986 میلادی، افق نزدیک 2045-2011، افق متوسط 2079-2046 و افق دور 2100-2080 در نظر گرفته شد. به‌منظور ریزمقیاس نمایی، تولید فایل سناریو و شبیه‌سازی گردش عمومی جو از نرم افزارLARS-WG استفاده شد. جهت شبیه‌سازی اقلیمی از مدل HadCM3 تحت سناریوی A2  استفاده گردید. در تولید فایل سناریو، اعداد هر دو سری  GCM PREDICTIONS  وLARS-WG PARAMETERS  یکی در نظر گرفته شد. سپس تولید فایل سناریو برای هر یک از سه افق زمانی آینده نزدیک، متوسط و دور انجام گرفت. نتایج این پژوهش، روند افزایشی پارامتر­های دمای کمینه، متوسط و بیشینه در طی افق­های زمانی آتی را نشان می‌دهد. مقادیر افزایش پارامترهای مورد مطالعه در طی افق­های زمانی مذکور  به ترتیب پارامتر دمای حداقل سالانه C°63/0،C° 64/1 و C°34/3، پارامتر دمای متوسط سالانه C°26/0، C°72/0 و C°46/1  و پارامتر دمای بیشینه سالانه C°32/0،C° 55/0 و C°08/1 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Impact of Climate Change on Future Temperature Trend of Abhar Plain

نویسندگان [English]

  • azim shirdeli 1
  • Zabihollah Khani Temeliyeh 2
  • Hossein Rezaie 3
1 Associate Prof., Departman of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Member of Younger Researcher and Elite Club, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Dep. of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Umia, Iran
چکیده [English]

Temperature is one of the major parameters of plant growth and influences the amount of water requirement.Therefore, in this paper, the future temperature trend in the Abhar area was studied under the influence of climate change during the future time periods and compared with the observation period. In this way, the observation period of 1986-2010, the horizon near 2045-2011, the middle horizon of 2046-2070, and the far horizon of 2080-2100 was considered. The LARS-WG software was used in order to downscale, scenario file generation and general circulation atmospheric model simulation. In order to simulate the climate was used, the HadCM3 model by A2 scenario. In generating a scenario file, the numbers of both series (GCM PREDICTIONS and LARS-WG PARAMETERS) were considered, and the scenario file was generated for each of the three horizons future near, middle and far. The results of this study show the increasing trend of minimum, average and maximum temperature parameters over the next horizons. The amounts of the increase of the parameters studied during the mentioned horizons, respectively, in the parameter of the minimum annual temperature of 0.63,1.64 and 3.34°C, the mean annual temperature was 0.26, 0.72 and 1.46 °C and maximum temperature parameter will be 0.32, 0.55 and 0.81°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Temperature
  • LARS-WG model
  • Abhar Plain