بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت خرم آباد

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی منابع آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آب‌های زیرزمینی در طول مسیر حرکت خود، تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون محیط دربرگیرنده قرارگرفته، بر همین اساس مواد به شکل املاح، انگل، میکروب و یا ناخالصی­های مختلف وارد آب‌ شده که این سبب تغییرات کیفیت و آلودگی آب می‌شود. لذا بررسی و تحقیقات در این زمینه جهت شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت آب به لحاظ تعیین مشخصات کیفی آب، برای مصارف مختلف ضروری است. در این تحقیق محدوده وسیعی از منابع آب‌های زیرزمینی شهرستان خرم‌آباد نمونه‌برداری و خصوصیات کیفی این آب‌ها از جمله قدرت یونی هیدروژن (pH)، EC، کاتیون‌های محلول کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آنیون‌های محلول کلر، سولفات، بیکربنات، فسفات و نیترات، نسبت جذبی سدیم و نیز فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیک موردبررسی قرارگرفت و سپس نقشه پراکنش هر یک ترسیم­گردید. نتایج نشان­داد که غلظت اکثر پارامترهای موردبررسی از ارتفاعات به سمت نواحی جنوب غرب خرم‌آباد متناسب با خروجی حوزه‌های آبریز شهرستان روند افزایشی دارند. پارامترهای موردبررسی در محدود کیفی مناسبی قرارداشته و از بین پارامترها غلظت نیترات محلول در نواحی جنوب غرب خرم‌آباد بیشتر از حد استاندارد به دست­آمد. میانگین غلظت نیترات در نمونه‌ها 69/13 میلی‌گرم در لیتر با حداقل 53/1 و حداکثر 55/49 میلی‌گرم در لیتر تعیین­گردید. به‌طورکلی، 50 درصد از کل داده‌های کیفی آب‌های زیرزمینی دارای غلظت نیترات بیش از 2/11 میلی‌گرم در لیتر و 10 درصد دارای غلظت بالای 0/24 میلی‌گرم در لیتر بودند. درصورتی‌که حد استاندارد 45 میلی‌گرم در لیتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of groundwater quality of Khorramabad plain

نویسندگان [English]

  • Siros Tahmasian 1
  • Zabihollah Khani Temeliyeh 2
  • Javad Behmanesh 3
1 Ms.c., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia, Iran
2 PhD Scholar., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
چکیده [English]

Groundwater along with the path of its movement, is affected by various factors, such as the surrounding environment. Hence, the substance is introduced in the form of salts, parasite, microbes or various impurities, which causes changes to the quality and pollution of water. Therefore, the research in this regard is necessary for determining the factors affecting water quality in terms of determining the qualitative characteristics of water for different uses. In this research, a wide range of groundwater sources in Khorramabad city have been sampled and the qualitative properties of the water samples measured were ionic strength of hydrogen (pH), EC, soluble calcium, magnesium, sodium, potassium, and soluble anions of chlorine, sulfate, bicarbonate, phosphate, nitrate, and the sodium adsorption ratio, and heavy metals of cadmium and arsenic. Later, the distribution map of each parameter was mapped. The results showed that the concentration of most investigated parameters from the heights towards the southwest of Khorramabad regions were increased with the watershed output of the city. The investigated parameters were in the appropriate quality range, and among the parameters, the nitrate average concentration was 13.69 mg/l (the minimum and maximum were 1.52 and 49.55 mg/l respectively) in the Southern Khorramabad regions. In general, 50% of total groundwater quality data had the nitrate concentration over 11.2 mg/l and 10% had the concentration over 24/0 mg/L, while the standard rate is 45 mg/l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Anion
  • Cation
  • Khorramabad plain