ارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه با مدلهای تجربی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه منابع آب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از پارامترهای هواشناسی در دشت بیرجند در استان خراسان جنوبی در دوره 16 ساله به ارزیابی عملکرد آزمون گاما و مقایسه دقت مدل‌های حداقل مربعات ماشین­بردار و روش‌های تجربی به‌منظور تخمین میزان تبخیر پرداخته شد.  با استفاده از روش آزمون گاما از میان پارامترهای تأثیرگذار بر تبخیر، پارامترهای بهینه ورودی جهت مدل‌سازی تخمین تبخیر از میان 90 ترکیب معین، تعیین گردید. تعداد 7 ترکیب برتر نسبت به ترکیب‌های دیگر به‌دست آمد، سپس ترکیب بهینه با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با توابع کرنل مختلف و روش‌های تجربی موردارزیابی قرارگرفتند. نتایج نشان‌دهنده عملکرد مدل LSSVM-poly (چندجمله‌ای)، در ترکیب با متغیرهای دمای کمینه، دمای میانگین، سرعت باد و ساعات آفتابی با شاخص‌های عملکرد (8915/0 R2= و 995/0 RMSE=) نسبت به توابع کرنل و دیگر روش‌های تجربی دارای دقت بالاتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of LSSVM Model to Estimation of Evaporation and its Comparison with Empirical Models

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Kavoosi 1
  • Abbas Khasheisiuki 2
  • Mohsen Pourrezabilondi 3
  • Mohammad Hossein Najafi 3
1 M.Sc., Department of Water Resources, Faculty of Natural Resources, Birjand University, Birjand, Iran
2 Associate Prof., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
3 Assistant Prof., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this research, we used the meteorological parameters of Birjand Plain in South Khorasan Province during the 16-year period in order to evaluate the gamma test and to compare the accuracy of the model of least squares of the machine and experimental models to estimate evaporation. Using the gamma test method, among the parameters affecting evaporation, the optimal input parameters were determined for modeling the evapotranspiration from among 90 specified components. Seven superior components were obtained from other combinations. Then, the optimal combination was then evaluated using the least squares model of backup vector with various kernel functions and empirical methods. The results showed that the performance of the LSSVM-poly (polynomial) model, in combination with minimum temperature, average temperature, wind speed and sunny hours with performance indices (R2 = 0.9995 and RMSE = 995) has a higher accuracy compared to the kernel functions and other experimental methods. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma Test
  • evaporation
  • LSSVM
  • Birjand