بررسی کارایی منعقد کننده‌ها در حذف آرسنیک از آب

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی، آزمایشگاه ریزآلاینده ها، شرکت آب و فاضلاب اردبیل، اردبیل، ایران

2 کارشناسی مهندسی عمران آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

فرآیند انعقاد و لخته­سازی یکی از روش‌های معمول مورد استفاده در تصفیه­خانه‌های آب جهت تصفیه آب­های سطحی می­باشد. این فرآیند در صورت صحیح انجام شدن می‌تواند بر روی حذف فلزات سنگین نیز تأثیر گذاشته و درصد حذف فلزات را به بیشترین مقدار خود برساند. در تحقیق حاضر تأثیر مواد منعقد کننده مختلف، عناصر موجود در آب مانند یون‌های کلسیم و سولفات بر روی فرآیند کاهش آرسنیک در pH های مختلف موردبررسی قرارگرفت. آزمون جار نیز جهت تعیین مقدار بهینه منعقدکننده و بررسی تأثیر پارامترهایی از جمله pH، نسبت غلظت منعقد کننده، دما، سرعت هم زدن و غیره استفاده شد. درصد کاهش آرسنیک کل در حضور ماده منعقد کننده پلی­آلومینیم­کلراید 10 تا 15 درصد بیشتر از کلروفریک مشاهده شد. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از مواد کمک منعقد کننده پلی­الکترولیت درصد کاهش فلز بیشتر افزایش می­یابد. مواد محلول موجود در آب تأثیر متفاوتی بر روی کاهش غلظت آرسنیک در کنار تغییرات pH از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency Assessment of Coagulants in the Removal of Arsenic from Water

نویسندگان [English]

  • Behzad Kouhi 1
  • Shahin Past 2
1 M.Sc. of Chemistry, Laboratory of Micro-pollutants, Ardabil Water and Wastewater Company, Ardabil, Iran
2 B.E. of Civil Engineering, Ardabil Water and Wastewater Company, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Coagulation and flocculation process is one of the common methods used in water treatment plants used for treatment of surface waters. If performed correctly, this process can affect the removal of heavy metals and the removal rate will reach its maximum value. In the present study, the effect of coagulants dosage and different elements in water such as calcium and sulfate ions on the arsenic reduction process were assessed at different pH values. Jar test was used to determine the optimal dosage of coagulant and to assess the effect of parameters such as pH, coagulant dosage, temperature, stirring speed, etc. The reduction percentage of total arsenic in the presence of PAC was 10 to 15% more than Ferric Chloride. The results showed that in the case of the polyelectrolyte coagulants aid, the reduction rate was high.  Soluble material in water had different impact on the reduction of arsenic concentrations with changes in pH values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARSENIC
  • PAC
  • Polyelectrolyte
  • Ferric Chloride
  • Aluminum Chloride