بررسی آلودگی خاک به فلزات سنگین با استفاده از شاخص فاکتور آلودگی در محل دفن زباله شهری زاهدان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست - آلودگی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زباله یکی از مهم‌ترین منابع آلوده­سازی خاک محسوب می‌شود. آلاینده‌های شیمیایی خاک ازجمله فلزات سنگین نگرانی‌های عمیقی را در جهان ایجاد کرده‌اند. فلزات سنگین به‌طور طبیعی در همه خاک‌ها وجود دارند. حال‌آنکه آلودگی خاک به دلیل فعالیت‌های بشر روبه افزایش است. انباشت این فلزات در خاک در نهایت باعث ورود آن‌ها به چرخه غذایی و تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می‌شود. در این تحقیق آلودگی خاک مکان دفن زباله شهر زاهدان به فلزات سنگین با استفاده از شاخص آلودگی موردبررسی قرار گرفت. تعداد 20 نمونه خاک  شامل 10 نمونه خاک سطحی (تا عمق 30 سانتیمتری) و 10 نمونه خاک عمقی (از عمق 30 تا 60 سانتیمتری) از محل دفن زباله برداشت شدند. برای تعیین غلظت عناصر از دستگاه جذب اتمی استفاده و برای تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت کروم، کادمیوم، سرب و آرسنیک در خاک سطحی به ترتیب 48/152، 213/0، 499/54 و 344/0 میلی‌گرم در کیلوگرم و در خاک عمقی به ترتیب 14/177، 252/0، 365/49، 414/0 میلی‌گرم در کیلوگرم می‌باشد. بر اساس شاخص آلودگی بیشتر ایستگاه‌ها در طبقه آلودگی کم تا متوسط (1 >CF و 3>CF 15≤"> 1) قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing Soil Pollution with Heavy Metals using Contamination Factor Index at Zahedan Municipal Landfill

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bazzi 1
  • Mohammad Reza Rezaei 2
  • Mohammad Hossein Sayadi Anari 3
1 M.Sc., Department of Natural Resources Environment - Environmental Pollution, Faculty of Natural Resources and Environment, Birjand University, Birjand, Iran
2 Associate Prof., Department of Environment, Faculty of Faculty of Natural Resources and Environment, Birjand University, Birjand, Iran
3 Associate Prof., Department of Environment, Faculty of Faculty of Natural Resources and Environment, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Solid waste is one of the most important sources of soil contamination. Soil chemical contaminants such as heavy metals have created deep concern throughout the world. Heavy metals are naturally present in all soils, but soil contamination due to human activities is increasing. The accumulation of these metals in the soil eventually results in their entry into the food cycle and threaten human health and other living beings. In this study, the soil pollution of Zahedan city landfill by heavy metals was studied using contamination factor index. A total of 20 soil samples, 10 topsoil samples (up to 30 cm) and 10 depth soil samples (from a depth of 30 to 60 cm) were collected from landfill and processed for determination of element concentrations by Atomic Absorption Spectrometry and for statistical analysis, the SPSS software version 23 was used. The results showed that mean concentrations of chromium, cadmium, lead, and arsenic in topsoil were 152.48, 0.213, 54.499, and 0.344 mg/kg respectively while these concentrations for deep soil were 177.14, 0.252, 49.365, 0.414 mg/kg respectively. The contamination factor index confirmed that most of sample stations were in class of low (CF >1 and 1 15≤">  CF >3) to moderate pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Waste disposal
  • Contamination Factor
  • Zahedan