برآورد نیاز زیست‌محیطی پایین‌دست نیروگاه برق‌آبی زیوکه- پیرانشهر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در مدیریت رودخانه، تخصیص مقدار معینی آب، برای تداوم حیات و اکولوژی رودخانه ضروری است. در سال‌های اخیر، نیاز آبی محیط زیستی رودخانه، به‌عنوان منبع جدید مصارف حوضه در کنار بخش شرب، کشاورزی و صنعت مطرح است. در این تحقیق روش‌های مختلف تعیین حداقل جریان لازم برای دبی زیست‌محیطی با شاخص‌های هیدرولوژیکی در پایین‌دست نیروگاه برق‌آبی زیوکه موردبررسی قرار گرفتند. پنج روش هیدرولوژیکی شامل، احتمال وقوع 95% و 90% منحنی تداوم جریان، مونتانا، 1SD، احتمال وقوع خشک‌سالی ماهانه با دوره برگشت 25 سال و تجزیه‌وتحلیل دبی‌های حداقل روزانه 1، 7 و 30 روزه در دوره برگشت‌های مختلف مثل 1Q10،  7Q10 و 30Q5 استفاده شدند. آمار روزانه 22 ساله ایستگاه هیدرومتری سیلوه از سال آبی 1372 تا 1393 مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نیاز زیست‌محیطی به‌صورت متوسط در هر 5 روش از 48/0 تا 13/3 مترمکعب در ثانیه در ماه‌های مختلف متغیر است. این مقدار معادل 5/35 میلیون مترمکعب و حدود 25% آورد رودخانه است. در نظر گرفتن این حجم به­عنوان نیاز زیست محیطی، با شاخص‌های رایج همخوانی خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Environmental Flow Requirement in Downstream of Hydroelectric Power Plant of Zivkeh- Piranshahr

نویسندگان [English]

  • Behzad Hessari 1
  • Maryam Khanmohammadi 2
1 Assistant Prof., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 M.Sc., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

For river management, it is essential to allocate a certain amount of water to sustain life and ecology of the river. In recent years, the environmental flow requirement (EFR) of river has been posed as a new competitor of basin water consumptions aside domestic, agriculture, and industry sectors. In this research, different hydrological criteria of EFR was probed in downstream of Zivakeh hydroelectric power plant. Five hydrological methods such as the probability of 95% and 90% of flow duration curve, Montana, 1SD, monthly distribution probability of drought with the return period of 25 years, and 1, 7, and 30 days with different return periods such as 1Q10, 7Q10, 30Q5 were used. For analysis 22-years daily data from the water year of 1372 to 1393 were used. The results indicated that the monthly average of the five methods varied from 0.48 to 3.13 m3/s that equals 35.5 MCM and 25% of mean annual runoff (MAR) of the river. These values for EFR show good agreement with the common indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Allocation, Low Flow
  • environmental flow requirement
  • hydrological methods
  • Zivakeh power plant