ارزیابی اقتصادی اثرات پخش سیلاب بر منابع آب و کشاورزی (مطالعه موردی: دشت موسیان، شهرستان دهلران)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام، ایران

2 دکترای علوم و مهندسی حفاظت آب و خاک، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای ژئومرفولوژی، گروه جغرافیایی طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهار سیلاب‌ها، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی و کوشش در بهینه‌سازی بهره‌وری از منابع آب و خاک از مهمترین فوایدی هستند که درنتیجه پخش سیلاب بر آبخوان‌های کشور به‌دست‌آمده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تعیین میزان اثرات اقتصادی طرح پخش سیلاب بر منابع آب و کشاورزی دشت موسیان دهلران از طریق پایش و ثبت داده‌های مربوطه به‌طور پیوسته و مداوم می‌باشد. برای این منظور با استفاده از معیارهای ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری اقدام به تعیین میزان سودآوری و توجیه اقتصادی طرح در منطقه موردمطالعه شد. نتایج نشان داد سطح زیر کشت اراضی آبی روستاهای پایین‌دست آبخوان در سال 91 نسبت به سال پایه حدود 5/3 برابر شده است. همچنین ارزش‌افزوده حاصل از سیلاب تزریق‌شده بر اساس اندازه‌گیری حجم سیلاب کنترل‌شده برابر 6/14 میلیون ریال، ارزش‌افزوده علوفه تولیدی عرصه آبخوان برابر 1354 میلیون ریال، ارزش‌افزوده چوب تولیدی عرصه برابر 4/13 میلیون ریال، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی برابر 657 میلیون ریال برآورد شد. شاخص‌های ارزیابی اقتصادی طرح NPV، ROR و B/C به ترتیب برابر 1399 ریال، 38/0 و 87/2 برآورد شدند که نشان دهنده توجیه اقتصادی طرح می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic assessment of flood spreading on water resources and agriculture (Case Study: Moosian Plain, Dehloran Township)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Jafari 1
  • Ghobad Rostamizad 2
  • Zahra Khanbabaei 3
1 Faculty Member, Agricultural and Natural Resources Research Center of Ilam, Ilam, Iran
2 PhD. Student, Science and Engineering of Soil and Water Conservation, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Tehran, Iran
3 PhD. Student of Geomorphology, Department of Natural Geography, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Floods control, artificial recharge of ground water aquifers, and attempt to optimize the efficiency of water and soil resources are the most important benefits that have been achieved as a result the construction of flood spreading stations in the country. The aim of this research is assessment and determination of economic effects of flood spreading project on water resources and agriculture by monitoring and recording relevant data steadily and continuously. For this purpose, profitability and economic justification of the project were studied using proper criteria of economical evaluation of investment projects. The results showed that water cultivation area of downstream villages of project have been 3.5 folds more compared to the year 2013. Moreover, the added value of the injected flood based on measuring the volume of controlled flood was estimated to be 14.6 Million Rials. The added value of grassland production project became 1354 Million Rials. Whereas, the added values of wood production and agriculture section were estimated to be 13.4 and 657 Million Rials respectively. Economic evaluation indicators of project (NPV, ROR, and B/C) were estimated to be 1399 Million Rials, 0.38, and 2.87 respectively showing economic justification of project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Assessment
  • monitoring
  • Flood spreading
  • Economic Justification
  • Evaluation indicators