طراحی و ساخت پوشش فیزیکی فومتالات با استفاده از ضایعات پلیمری به‌منظور کاهش تبخیر از پساب‌های اسیدی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 رئیس امور تحقیقات آب و محیط زیست، مجتمع مس سرچشمه، کرمان، ایران

4 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

یکی از فراوان‌ترین انواع ضایعات پلیمری، بطری‌های نوشیدنی می‌باشد که درزمینه بازچرخش این مواد اقدامات اساسی انجام‌شده بسیار محدود است. همواره حجم عظیمی از این ضایعات به‌عنوان زباله وارد محیط‌زیست می‌گردد. پژوهش حاضر باهدف کاهش تبخیر از منابع آبی مجتمع مس سرچشمه و همچنین مصرف بهینه ضایعات عظیم این پلیمر انجام شد. به این منظور پوشش فیزیکی شناوری به نام فومتالات طراحی گردید که حاصل تزریق صنعتی پلی‌استایرن در قالب‌های پرشده با بطری‌های دلستر می‌باشد. پوشش‌های فراهم‌شده، بعد از آماده‌سازی و ساخت، به محل احداث حوضچه‌های تحقیقاتی واقع در مجاورت سد رسوب‌گیر مجتمع مس سرچشمه منتقل گردیدند. کارایی پوشش در کاهش میزان تبخیر از سطح آب به مدت دو ماه موردبررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده مؤید تأثیر مثبت این پوشش در کاهش میزان تبخیر تا بیش از 90 درصد می‌باشد. درنهایت با توجه به عملکرد دومنظوره پوشش فوق، طرح ارائه‌شده می‌تواند طرحی موفق و کارآمد در راستای حفظ محیط‌زیست و مقابله با چالش کم‌آبی تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and construction of Foamthalate physical coverage using polymeric waste for evaporation reduction from acidic effluents

نویسندگان [English]

  • Hamide Afkhami 1
  • Hossein Malekinezhad 2
  • Esmat Esmailzadeh 3
  • Abolfazl Azizian 4
1 Ph.D. Scholar, Department of Watershed, Faculty of Natural Resources and Desertology, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Watershed Engineering and Sciences, Faculty of Natural Resources and Desertology, Yazd University, Yazd, Iran
3 Chief of Water and Environmental Research, Sarcheshmeh Copper Complex, Kerman, Iran
4 Assist. Professor, Department of Water Engineering and Sciences, Faculty of Natural Resources and Agriculture, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

One of the most common types of polymeric waste is beverage bottles. Unfortunately, undertaking basic measures for recycling or reuse of these materials is very limited in Iran and always a huge amount of this waste is released into the environment. The present study was conducted in order to reduce evaporation from water resources of Sarcheshmeh Copper Complex and optimal use of great waste of this polymer. For this purpose, a plan is presented to build a Foamthalate floating cover. This cover was obtained from industrial injection of polystyrene into filled molds with Delester™ bottles. After preparing and constructing coatings, Foamthalate covers were transferred to research ponds in the vicinity of Sarcheshmeh tailing dam and the performance of coatings was evaluated for two months. The obtained results showed performance of Foamthalate coatings in evaporation reduction is more than 90%. Finally, because of the dual-purpose function ofFoamthalate, it can be considered as successful and efficient design to protect the environment and deal with water scarcity challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floating Physical Coatings
  • Water Losses
  • Sarcheshmeh Copper Complex
  • Environment
  • Water resources