ارتقای عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع جهت استفاده مجدد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناس اداره محیط زیست تویسرکان، تویسرکان، همدان، ایران

2 مدرس گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور همدان، همدان، ایران

چکیده

استفاده مجدد از پساب در کاهش مصرف منابع آب نقش کلیدی دارد. یافته‌ها نشان می‌دهند استفاده از پساب در کشاورزی بر روی نسبت جذب سدیم و هوموس خاک تأثیری مثبت داشته و باعث بهبود وضع خاک می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع جهت استفاده مجدد با بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود. در تعیین طرح ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع مشخص گردید که مهم‌ترین معیار، معیار محیط‌زیستی با وزن نسبی ۷/۴۳ ٪ است؛ بهترین زیرمعیار درجه تصفیه موردنظر با وزن نسبی 6/23%، برای معیار مدیریتی، بهترین زیرمعیار پایداری بهره‌برداری با وزن نسبی 8/28%، برای معیار اقتصادی، بهترین زیر معیار، زمین مورد نیاز با وزن نسبی 2/58% و در نهایت برای معیار فنی، بهترین زیرمعیار امکان توسعه تصفیه‌خانه با وزن نسبی 5/38% است. بنابراین، به‌منظور ارتقای عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع برای جلوگیری از تجمع فلزات سنگین، بازیافت و افزایش سختی در حدی که موجب شوری خاک نشود به‌عنوان معیارهای محیط‌زیستی (درجه تصفیه مورد نظر) پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement Performance in Treatment Systems of Industrial Wastewater for Reuse using Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Sajad Kiyani 1
  • Vahed Kiyani 2
1 Eexpert in Toyserkan Department of Environment, Toyserkan, Hamadan, Iran
2 Visiting Lecturar, Department of Agricultural Sciences, Faculty of Agriculture, Hamadan University of Payamenur, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Reuse of wastewater plays a key role in reducing the consumption of water resources. Results show that the use of wastewater in agriculture had a positive effect on sodium absorption ratio and humus soil and improves soil conditions. The aim of this study was to improve the performance of the treatment of industrial effluents for reuse through applying the analytic hierarchy process. In determining the promotion of industries wastewater treatment system, the most important criterion was environment with relative weighting of 43.7%; the best sub-criterion was desired treatment degree with relative weight of 23.6%. regarding to management criteria, the best sub-criterion was sustainable operation with relative weight of 28.8%; for the economic criteria, the sub-criterion was the land requirement with relative weight of 58.2% and finally for technical criteria, the sub-criterion was treatment plant upgrading and development with the relative weight of 38.5%. Therefore, for improving system performance of the industrial wastewater treatment to prevent the accumulation of heavy metals, recycling and increased soil salinity to the level not resulting in soil salinity are recommended as environmental criteria (degree of treatment).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement performance
  • treatment systems
  • Wastewater Reuse
  • Analytical Hierarchy
  • environmental pollutant