بررسی شاخص های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در بخش دیالیز یکی از بیمارستانهای شهر سنندج

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج

4 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران

چکیده

مایع دیالیز مورد استفاده بزرگترین حجم آب مصرفی در پزشکی محسوب می گردد. مایع تغلیظ شده به طور تجاری در کیفیت های یکسان و کاملاً کنترل شده تولید می شود، ولی آب مورد استفاده ممکن است دارای کیفیت‌های متفاوتی باشد. استفاده از آب شیر معمولی همواره احتمال انتقال مواد بالقوه سمی از مایع دیالیز به خون بیمار را به همراه دارد از این رو کیفیت آب مصرفی برای آماده ساری محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین شاخص‌های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در بخش دیالیز یکی از بیمارستان‌های شهر سنندج می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی انجام شد. تعداد 35 نمونه و تعداد 10 دستگاه همودیالیز به صورت تصادفی انتخاب شد این مطالعه در سه ماهه اول سال 1394 انجام شد و نمونه برداری شیمیایی در هر ماه یکبار و نمونه برداری میکروبی در هر ماه دو بار انجام شد. ارزیابی شاخص های میکروبیولوژی و شیمیایی آب بخش دیالیز یکی از بیمارستان‌های شهر سنندج نشان داد که این بخش دارای آلودگی میکروبی نبوده اما بالاتر بودن مقادیر عناصری مانند نیتریت ،سدیم ،کلسیم و منیزیم از حد استاندارد در برخی از نمونه‌ها نیاز به پایش بیش‌تر آب دیالیز را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing biological and chemical indicators of water used in Dialysis Ward of one of the Sanandaj hospitals

نویسندگان [English]

  • Bayan Vakili 1
  • Behzad Shahmoradi 2
  • Bijan Nouri 3
  • Asad Nouri 4
  • Yahya Zandsalimi 5
1 Member of Student Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2 Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran and Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3 Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
4 Member of Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 Postgraduate student, Member of Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The used dialysis liquid is considered as the largest volume of water used in medicine. The concentrated liquid is manufactured in equal commercial quality and fully controlled procedure. But the quality of water used may pose different qualities. Using ordinary tap water to dialysate has always the possibility of transmission of potentially toxic substances from the patient's blood along with it. Therefore, the quality of water used to prepare dialysis solution is of great importance. The aim of this study was to determine microbial and chemical parameters of water used in dialysis center in one of the hospitals in Sanandaj City. This was a cross-sectional descriptive study in which 35 water samples from 10 hemodialysis machine were randomly selected. The study was performed in the second quarter of 2015. The chemical sampling was carried out once per month while the microbial sampling was taken twice per month. Evaluation of chemical and microbial indicators of water used in the dialysis ward of the hospital in Sanandaj showed that the water does not have microbial contamination but exceeding elements such as nitrite, sodium, calcium, and magnesium than the standard in some of the samples make it essential to do further monitoring of the water treated in dialysis ward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical and microbial indicators
  • hemodialysis centers
  • kidney failure
  • Hospital
  • Sanandaj