تعیین سهم سازندهای زمین شناسی در تولید رسوب با استفاده از روش انگشت نگاری رسوب‏ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه زریوار کردستان)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد، گروه آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

یکی از روش‌های مؤثر در شناسایی منابع رسوب و فرسایش، شناسایی سازندهای حساس به فرسایش در حوضه می‌باشد که این امر را می توان با استفاده از روش ردیابی ژئوشیمیایی انجام داد. در این پژوهش با توجه به رسوبزایی بالای بخش جنوب غربی حوزه آبخیز دریاچه زریوار و وجود سازه‌های آبخیزداری احداث شده در این محدوده،  نمونه‌های رسوب ریزدانه با استفاده از روش ردیابی ژئوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این روش درصد اشتراک سنگ‌ها و سازندها در بخش ریزدانه تعیین و نقشه فرسایش‌پذیری مواد زمین شناسی بر اساس این روش تهیه شد. نتایج نشان داد که واحد سنگ شناسی SK-Hf متشکل از اسکارن و کمی هورنفلس و با درصد اهمیت نسبی 54/82 بیشترین پتانسیل رسوبزایی را در منطقه مورد مطالعه داراست.  همچنین واحد سنگی Qla با درصد اهمیت نسبی 37/8 کمترین پتانسیل رسوبزایی را دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند در شناسایی پتانسیل رسوبزایی سازندها و کنترل فرسایش و رسوب مفید باشد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Sediment Yield of Geological Formation using Sediment Fingerprinting (Case Study: Kurdistan Zarivar Lake Watershed)

نویسندگان [English]

  • Sadat Faiznia 1
  • Seyyed Dana Hesami 2
1 Professor, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 M.Sc., Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

One of the effective method in identification of sediment sources and erosion is recognition of erodible formation in drainage basin witch can be performed by using geochemical tracing method. In this research, due to high sediment production of south west part of Zarivar Lake Drainage Basin presence of small dams in this part, fine sediment sample were investigated using geochemical method. The percentage of contribution of lithological units and formation in fine-grained sediment portion was determined and erodibility map of geological materials was prepared using this method. Geochemical studies showed that SK-Hf lithological unit consisting of skarn and small hornfels with relative importance of 82.54% has the highest amount of sediment yield potential in the studied area and Qla lithological unit with relative importance of 8.37% has the lowest of sediment yield potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zarivar lake
  • SK-Hf
  • geochemical tracing
  • sediment yield potential