بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید به روش سطح-پاسخ(RSM)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 دپارتمان علوم زمین، دانشگاه میسور، میسور، هندوستان

چکیده

حفظ محیط زیست بخصوص سلامت محیط آبی امروزه امری مهم می باشد. رنگزا‌‌ها به‌دلیل ماهیت‌شان از آلاینده‌های ظاهری بوده و حتی در غلظت‌های به نسبت پایین شفافیت و کیفیت زیبایی شناختی آب‌های سطحی را از بین می‌برند. تا کنون از فرایندهای متعددی برای حذف رنگ از پساب استفاده شده است. در این مطالعه بررسی حذف رنگزای Cat Blue 41 از محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید تیتانیم دوپ شده با اکسید آهن در حضور نورخورشید انجام شد. بر مبنای یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی با استفاده از طراحی آزمایش RSM، بررسی تاثیر متغیر‌های مستقل شامل pH، غلظت نانو ذره، غلظت اولیه رنگزا، غلظت پراکسید هیدروژن و زمان تماس بر راندمان حذف رنگزا با تعداد 30 تیمار انجام شد. تحلیل مدل پیشنهادی به روش آنالیز واریانس ANOVA انجام شد. مدل پیشنهادی برای میزان راندمان حذف رنگزا از نظر آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت نانو ذره، زمان تماس و غلظت پراکسید هیدروژن موجب افزایش کارایی می‌گردد. به‌گونه‌ای که افزایش غلظت نانو ذره از 5/0 به 3 گرم در لیتر راندمان از ۶/۴۸ به ۹/۸۸ رسید. هم‌چنین افزایش pH و غلظت اولیه رنگزا موجب کاهش راندمان گردید به‌نحوی که با افزایش غلظت رنگزا از 25 به 200 میلی‌گرم در لیتر راندمان از 8/69 به 5/35 کاهش یافت. طراحی آزمایش به نحو مطلوبی فرایند حذف را بهینه  می‌سازد و کاهش تعداد آزمایش‌ها سبب افزایش بازده حذف آلاینده می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles in removal of Cat Blue 41 using sunlight irradiation in aqueous media using Response surface method (RSM)

نویسندگان [English]

  • Yahya Zandsalimi 1
  • Behzad Shahmoradi 2
  • Afshin Maleki 2
  • K. Byrappa 3
1 Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, iRAN
2 Environmental Health Research Center, Kurdistan university of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3 Department of Earth Sciences, University of Mysore, Mysore, India
چکیده [English]

Nowadays, protecting environment, especially aqueous medium is a crucial task in modern world. Because of their nature, dyes have not only negative impacts on the aesthetic aspects of the environment, but also result in serious biological and chemical side effects on the environment. Various processes have been applied for removal of dyes from effluent. The aim of this research was to assess the removal of Cat Blue 41 from aqueous media using Fe:TiO2 in the presence of sunlight. Based on a descriptive-laboratory scale experiment using RSM design experiment, the effect of independent variables of pH, nanoparticles dosage, initial dye concentration, H2O2 concentration and contact time on the photodegradation of the dye was carried out through 26 experimental run. Analysis of the proposed model was performed using ANOVA. The proposed model for the removal of dye was statistically significant at the 95 percent confidence level. The removal efficiency was function of the independent variables of nanoparticles dosage, initial dye concentration, and contact time. The photodegradation of Cat Blue 41 showed high photodegradation efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles under sunlight irradiation. It was found that increasing the nanomaterials dosage, contact time, and H2O2 concentration results in increasing removal efficiency so that increasing nanomaterials dosage from 0.3 to 3 g/l resulted in increasing dye removal efficiency from 48.6 to 88.9% respectively. In addition, increasing pH and initial dye concentration led into reducing removal efficiency so that increasing dye concentration from 25 to 200 mg/l resulted in decreasing its removal efficiency from 69.8 to 35.5% respectively. Therefore, design of experiment suitably optimized the removal process and reducing the number of runs resulted in increasing efficiency of the pollutant removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye
  • Cat Blue 41
  • Nanoparticle
  • RSM