بررسی مدل‌های برآورد منحنی مشخصه رطوبتی (SWCC)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک همچون نقطه پژمردگی و ظرفیت زراعی برای مطالعه و مدل‌سازی حرکت آب و املاح در خاک لازم است. به دلیل تغییرات زمانی و مکانی این ویژگی‌ها، روش‌های غیرمستقیم در تخمین آن‌ها توسعه داده‌شده است. در این پژوهش از 10 مدل مختلف به‌منظور انتخاب بهترین مدل برای تخمین منحنی مشخصه رطوبتی (SWCC) در خاک‌های رسی، لوم رسی و لوم شنی استفاده شد. بدین منظور ابتدا SWCC خاک‌های موردمطالعه با استفاده از دستگاه صفحات فشاری به دست آمد. سپس مدل‌های مختلف بر داده‌های تجربی برازش داده شدند. هدایت هیدرولیکی اشباع نیز در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که تمام مدل‌ها به‌جز مدل‌های کمپل و روسو عملکرد مناسبی در تخمین SWCC داشتند و از بین مدل‌های SWCC، مدل نمایی دوگانه در خاک‌های رسی، لوم رسی، لوم شنی با مقادیر SSR به ترتیب 4-10×5، 4-10×2 و 4-10؛ RMSE به ترتیب 013/0، 015/0 و 015/cm3/cm3 0؛ R2 به ترتیب 997/0، 995/0 و 998/0 بهترین عملکرد را نسبت به مدل‌های دیگر ارائه دادند. روشSSCBDTH331500 مدل Rosetta نیز دقت بالایی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع داشت. نتایج این تحقیق به ارائه روش بهینه در برآورد SWCC کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing The Soil Water Characteristic Curve (SWCC) Models

نویسندگان [English]

  • Mansure Bayram
  • Farzane Heidari
  • Saba Saghaei
Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Investigating the soil hydraulic properties such as wilting point and field capacity is very important in studying and modeling water and solute in soil. Due to the spatial and temporal changes of these characteristics, recent studies have led to the development of indirect methods to estimate the soil properties. In this study, 10 models were used in order to estimate the soil water characteristics curve (SWCC) in soils of Clay, Clay loam, and Sandy loam; hence, to choose the best model. For this purpose, first the SWCC for the studied soils was calculated using pressure plate and then, models were fitted to the experimental data. Saturated hydraulic conductivity was measured in the laboratory and it was estimated by Rosetta model. The results showed that except for Campbell and Russo, all models presented the appropriate performance in estimation of SWCC. Moreover, Biexponential model fitted well with the best performance compared with other models in soils of Clay, Clay loam, and Sandy loam with the sum of the squared residuals (SSR) of 5×10-4, 2×10-4, 1×10-4 respectively, RMSE: 0.013, 0.015, and 0.015 cm3/cm3 respectively and R2: 0.997, 0.995, and 0.998 respectively. SSCBDTH331500 method in Rosetta model predicted the amount of saturated hydraulic conductivity with high accuracy. The results of this research will help to provide the optimum method for estimating SWCC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil water
  • SWCC
  • Hydraulic conductivity
  • Saturated Soil