حذف یون فلزی نیکل(II) از محلول‌های آبی به وسیله جاذب نانوساختار MCM-41 اصلاح شده با نمک فلزی ZnCl2

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 'گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

سنتز جاذب MCM-41 به روش هیدروترمال در حضور اتانول به‌عنوان حلال و ماده فعال سطحی کمکی و در محیط قلیایی انجام پذیرفت. جاذب معدنی ZnCl2-MCM-41  به روش پیوند کووالانسی با توزیع مواد در حلال تولوئن و از اندرکنش بین ذره‌های ZnCl2 با گروه‌های سیلانول روی دیوارۀحفره‌های MCM-41 تهیه شد. تعیین مشخصات این جاذب با استفاده از آزمایش‌های جذب نیتروژن، XRD، طیف سنجی FTIR  و SEM انجام شد. سطح فعال  MCM-41بر اساس معادلۀBET برابر با m2/g 1099 به‌دست آمد که پس از تثبیت ذره‌های ZnCl2 روی سطح MCM-41 این مقدار به m2/g 602 کاهش یافت. اثر پارامترهای دما، pH، زمان تماس و غلظت اولیۀیون نیکل(II) بر روی میزان جذب یون نیکل(II) بررسی گردید. ایزوترم جذب لانگ‌مویر بهتر از ایزوترم فروندلیچ رفتار داده‌های تجربی را پیش‌بینی نمود که نشان دهندۀجذب تک‌لایه‌ و همگن یون‌ نیکل(II) روی جاذب معدنی سنتز شده ‌است. در شرایط بهینه، بیش‌ترین ظرفیت جذب یون نیکل(II) با استفاده از ایزوترم جذب لانگ مویر mg/g 303 به‌دست آمد. بررسی سینتیک فرایند نشان داد که جذب یون نیکل(II) روی جاذب ZnCl2-MCM-41 را مدل شبه مرتبه دوم بهتر از مدل شبه مرتبه اول پیش‌بینی می‌کند ایزوترم دوبینین رادوشکوویچ انرژی آزاد فرایند برابرkJ/mol 8/9 بدست آمد که بیانگر شیمیایی بودن مکانیسم جذب یون نیکل(II) روی جاذب سنتز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ni(II) Removal from Aqueous Solutions using Nanostructured Sorbent MCM-41 Modified by Zncl2

نویسندگان [English]

  • Foad Raji 1
  • Asma Rahimi 2
1 Department of Chemistry Engineering, Faculty of Technology, Mashhad University, Mashhad, Iran
2 Department of Chemistry Engineering, Faculty of Technology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In this study, MCM-41 was prepared via hydrothermal method in presence of ethanol as a co-solvent and co-surfactant in alkaline media. Inorganic sorbent ZnCl2-MCM-41 was synthesized via covalent grafting method by dispersion of samples into pure toluene for solid state interaction between silanol groups of MCM-41 surface and ZnCl2 particles. Samples were characterized by nitrogen adsorption analysis, XRD, BET surface area, and FTIR spectrometry. MCM-41 BET surface area measured was 1099 m2/g, which was later reduced to 602 m2/g after incorporation of ZnCl2 particles onto MCM-41 surface. Effect of different experimental conditions such as solution temperature, pH, contact time, and initial concentration of Ni(II) ions were investigated on the amount of nickel adsorption. For experimental data, the Langmuir isotherm showed a better fit than Freundlich isotherm, which indicates that nickel adsorption onto inorganic sorbent was homogeneous and monolayer. At optimum conditions, maximum adsorption capacity of Ni(II) by sorbent obtained was 303 mg/g according to Langmuir isotherm. Pseudo-second order model predicted kinetic of nickel adsorption onto synthesized sorbent better than other models. Free energy was 9.8 kJ/mol determined by Dubinin-Radushkevich model, which confirms chemical nature of nickel adsorption onto synthesized sorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCM-41
  • Adsorption
  • ZnCl2
  • Ni(II) ion