بررسی رابطه بین آلودگی زیست محیطی، شهرنشینی و شاخص های منتخب اقتصادی در ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

10.22034/jewe.2020.236170.1373

چکیده

افزایش نرخ رشد اقتصادی بیانگر رونق اقتصاد در یک دوره است و منفی بودن آن نشانه رکود اقتصادی است.بهبود محیط شاخص های اقتصادی موجبات افزایش رشد اقتصادی و بهره وری را از طریق افزایش تولید، شهرنشینی و .......فراهم می آورد. محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید، طی دهه‌های اخیر، اهمیت محیط‌زیست رفته رفته افزایش یافته و کیفیت محیط‌زیست از اهمیت به‌سزایی برخوردار شده است. به طوری‌که با رشد و توسعه جوامع، به کیفیت محیط‌زیست اهمیت بیشتری داده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی اثر شاخص های اقتصادی و شهرنشینی بر کیفیت محیط زیست در ایران طی سالهای 1360 تا 1396 با استفاده از روش نقشه علی بیزین (BCM) در قالب پنج سناریو پرداخته شده است.آزمون درجه اثرگذاری تغییرات متغیرهای اقتصادی برنرخ رشد انتشا CO2 با استفاده از تحلیل حساسیت یک طرفه نشان داد که از بین این چهار شاخص ابتدا تجارت و در درجه دوم اعتبار بخش خصوصی و بعد از آن مالیات و سپس شهرنشینی و در نهایت سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر انتشار CO2 می‌باشند. نتایج سناریوهای پنجگانه نشان می دهدکه پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیرها وضعیت زیاد انتشار CO2نیزاحتمال بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Relationship between Environmental Pollution, Urbanization and Selected Economical Indices in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Ebrahimzadeh Asmin 1
  • Mojtaba Abbasian 2
1 Assist. Professor, Department of Anthropology,, Faculty of Literature and Humanities,, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assist. Professor, Department of Economics, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

Economic growth rates reflect the economy is in a period of recession and negative signs. Improving the business environment and increase economic growth and efficiency through increased production, Urbanization and provides.... Environmental sustainability is a key element, during recent decades, gradually increased the importance of the environment and the quality of the environment are the most important. So that the growth and development of communities, the quality of the environment is more important. The aim of this study was to evaluate the effect of economic of the business indicators the quality of the environment in Iran during the year's 1980 to 2017 using Bayesian causal map (BCM) has been studied in five scenarios. Test the impact of changes in economic variables on the rate of growth of CO2 emissions by using one-way sensitivity analysis showed the first of the four indicators of trade and private sector credit in the second and subsequent Urbanization and then tax the private sector to have the greatest impact on CO2 emissions. Results of the five scenarios show that the situation is likely to change too much CO2 emissions are also more likely to state variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 Emissions
  • Economic
  • Environment
  • urbanization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1399