دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات درج شده در این صفحه، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیند داوری در شماره های آتی مجله چاپ می شوند.

مقاله اصلی

1. مدیریت خشک‌‌سالی هیدروژئولوژیکی بر پایه شاخص چندمتغیره HDMI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1399

10.22034/jewe.2020.242609.1401

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ فرشاد احمدی


2. شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج با استفاده از مدل SWAP و فناوری سنجش از دور به‌منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1399

10.22034/jewe.2020.242119.1398

حسین پندی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مجید وظیفه دوست؛ مجتبی رضایی


3. توسعه روش DRASTIC با در نظر گرفتن کاربری اراضی به‌منظور تحلیل پتانسیل آلودگی آبخوان مناطق نیمه‌خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1399

10.22034/jewe.2020.236463.1374

مبین افتخاری؛ محمد اکبری


4. مطالعه روند تغییرات نمایه های حدی بارش در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1399

10.22034/jewe.2020.235307.1369

رضا برنا؛ هدایت الله هرمزی؛ منیژه ظهوریان


5. ارزیابی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز استان مازندران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22034/jewe.2020.235593.1370

احسان شهیری طبرستانی؛ محمد سعید ذکایی


6. حذف کادمیم از محلول لیچینگ با استفاده از روش الکتروکواگولاسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22034/jewe.2020.238951.1388

سیدمرتضی موسوی راد؛ علی حسن زاده سبلوئی


7. تعیین مناطق مستعد خشکسالی در حوضه خلیج‌فارس با استفاده از شاخص‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22034/jewe.2020.226606.1355

محمدحسین جهانگیر؛ مریم طالعی


8. پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص خشکسالی (RDI) و مدل زمین آماری کریجینگ (مطالعه موردی: مناطق مرکزی و جنوبی استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22034/jewe.2020.242605.1400

سید امیر شمس نیا؛ داود خدادادی دهکردی


9. تأثیر بار معلق رسوب بر ضریب زبری و شدت آشفتگی جریان (مطالعه موردی: رودخانه‌های هراز، رستم‌آباد و بهشت‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22034/jewe.2020.243225.1403

ساناز هادیان؛ حسین افضلی مهر؛ احسان شهیری طبرستانی؛ میثم محمدی


10. مقایسه دقت داده های ماهواره‌های لندست 8 و سنتینل 2 در طبقه بندی کاربری/پوشش زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22034/jewe.2020.247009.1416

محسن فرزین


11. بررسی رابطه بین رشد شهرنشینی، شاخص های منتخب اقتصادی و انتشار CO2 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22034/jewe.2020.251388.1437

حسین ابراهیم زاده آسمین؛ مجتبی عباسیان